Befolkningsökning, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 290 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Hallsbergs kommun den 72:a högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.