Befolkningsökning, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 232 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Hallsbergs kommun den 84:e högsta i landet med 1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.