Andel bidragsförsörjda, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 849 invånare. Värdet för andel bidragsförsörjda är det sjunde högsta i landet med 21,4 procent.

Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.