Befolkningsökning, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 496 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Haparanda stad den sextonde lägsta i landet med −3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.