Befolkningsökning, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 401 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ljungby kommun nära genomsnittet med 0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.