Befolkningsökning, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 149 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Torsås kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.