Befolkningsökning, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 145 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Nybro kommun nära genomsnittet med −0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.