Befolkningsökning, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 857 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Borgholms kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.