Andel bidragsförsörjda, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 246 invånare. Värdet för andel bidragsförsörjda är det 65:e lägsta i landet med 11,8 procent.

Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.