Befolkningsökning, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 402 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Karlshamns kommun nära genomsnittet med 0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.