Landstingens kostnader och intäkter

Landstingens kostnader uppgick till 357 miljarder kronor år 2018. Den stora merparten av detta svarade hälso- och sjukvården för. Landstingens helt dominerande inkomstkälla är skatteintäkter och statsbidrag.

Sverige har 20 landsting varav 13 har ett utökat ansvar för regional utveckling, vilket gör att de kan kalla sig för regioner. Gotlands län saknar landsting utan där vilar ansvaret istället på Gotlands kommun.

Det regionala utvecklingsansvaret som vissa landsting har innebär att de ansvarar för regionala tillväxtinsatser samt planerar den regionala transportinfrastrukturen. Utöver detta har alla landsting tre obligatoriska uppgifter:

  • Hälso- och sjukvård
  • Tandvård för barn och ungdomar upp till 22 års ålder
  • Kollektivtrafik (ansvaret delas med kommunerna)

Landstingen kan också besluta om att frivilligt engagera sig inom ytterligare ett par områden: kultur, utbildning och turism.

Totalt uppgick kostnaderna för landstingens verksamheter till 357 miljarder kronor år 2018. En betydande del av detta, 85 procent, utgjordes av kostnader för hälso- och sjukvården.

Precis som är fallet med kommunerna finansieras landstingens verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.