Kommunernas kostnader och intäkter

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

År 2020 uppgick kommunernas kostnader till totalt 715 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 300 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarade dessa områden för 79 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för drygt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar nästan 15 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader 2020 per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt6 935
Nämnd- och styrelseverksamhet3 470
Stöd till politiska partier502
Revision454
Övrig politisk verksamhet 2 508
Infrastruktur, skydd mm, totalt51 908
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring11 111
Näringslivsfrämjande åtgärder2 505
Konsument- och energirådgivning239
Turistverksamhet927
Väg- och järnvägsnät, parkering17 690
Parker5 654
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 392
Miljö- hälsa och hållbar utveckling1 803
Alkoholtillstånd m.m.257
Räddningstjänst8 590
Totalförsvar och samhällsskydd 739
Kultur och fritid, totalt32 823
Stöd till studieorganisationer553
Allmän kulturverksamhet, övrigt5 231
Bibliotek5 099
Musikskola / kulturskola3 164
Allmän fritidsverksamhet2 888
Idrotts- och fritidsanläggningar13 223
Fritidsgårdar2 664
Pedagogisk verksamhet, totalt310 425
Öppen förskola480
Förskola82 074
Pedagogisk omsorg1 185
Öppen fritidsverksamhet295
Fritidshem19 886
Förskoleklass8 160
Grundskola130 799
Grundsärskola6 226
Gymnasieskola46 328
Gymnasiesärskola 3 104
Grundläggande vuxenutbildning1 578
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning5 151
Särskild utbildning för vuxna280
Högskoleutbildning m.m.981
Svenska för invandrare 3 630
Uppdragsutbildning m.m.269
Vård och omsorg, totalt272 640
Primärvård234
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård2 094
Vård och omsorg om äldre135 270
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)15 095
Insatser enligt lss/sfb65 709
Färdtjänst/riksfärdtjänst1 886
Vård för vuxna med missbruksproblem8 406
Barn och ungdomsvård24 312
Övriga insatser till vuxna3 197
Ekonomiskt bistånd15 420
Familjerätt och familjerådgivning1 018
Särskilt riktade insatser, totalt15 825
Flyktingmottagande6 494
Arbetsmarknadsåtgärder 9 331
Summa egentlig verksamhet690 554
Affärsverksamhet, totalt24 724
Arbetsområden och lokaler1 401
Hamnverksamhet589
Kommersiell verksamhet1 013
Bostadsverksamhet3 089
Flygtrafik279
Buss, bil och spårbundna persontransporter2 609
Sjötrafik139
Elförsörjning och gasförsörjning379
Fjärrvärmeförsörjning167
Vattenförsörjning och avloppshantering10 544
Avfallshantering4 517
Summa driftverksamhet715 278
LADDA NER
Källa: SCB

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans med utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa drygt 80 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.