Kommunernas kostnader och intäkter

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för drygt tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

År 2018 uppgick kommunernas kostnader till totalt 682 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 290 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarar dessa områden för över 75 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för drygt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar över 14 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader 2018 per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt7 110
Nämnd- och styrelseverksamhet3 384
Stöd till politiska partier472
Revision430
Övrig politisk verksamhet 2 824
Infrastruktur, skydd mm, totalt47 547
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring9 091
Näringslivsfrämjande åtgärder2 454
Konsument- och energirådgivning250
Turistverksamhet981
Väg- och järnvägsnät, parkering17 274
Parker4 796
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 225
Miljö- hälsa och hållbar utveckling1 601
Alkoholtillstånd m.m.223
Räddningstjänst8 182
Totalförsvar och samhällsskydd 472
Kultur och fritid, totalt31 560
Stöd till studieorganisationer503
Allmän kulturverksamhet, övrigt5 179
Bibliotek4 838
Musikskola / kulturskola3 104
Allmän fritidsverksamhet2 860
Idrotts- och fritidsanläggningar12 279
Fritidsgårdar2 797
Pedagogisk verksamhet, totalt291 353
Öppen förskola450
Förskola78 352
Pedagogisk omsorg1 377
Öppen fritidsverksamhet299
Fritidshem18 822
Förskoleklass7 241
Grundskola121 312
Grundsärskola5 367
Gymnasieskola44 265
Gymnasiesärskola 2 888
Grundläggande vuxenutbildning1 364
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning4 509
Särskild utbildning för vuxna281
Högskoleutbildning m.m.880
Svenska för invandrare 3 685
Uppdragsutbildning m.m.262
Vård och omsorg, totalt253 893
Primärvård206
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård1 816
Vård och omsorg om äldre125 691
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)14 499
Insatser enligt lss/sfb61 202
Färdtjänst/riksfärdtjänst2 157
Vård för vuxna med missbruksproblem8 191
Barn och ungdomsvård21 916
Övriga insatser till vuxna3 126
Ekonomiskt bistånd14 138
Familjerätt och familjerådgivning950
Särskilt riktade insatser, totalt25 349
Flyktingmottagande14 397
Arbetsmarknadsåtgärder 10 953
Summa egentlig verksamhet656 813
Affärsverksamhet, totalt25 122
Arbetsområden och lokaler1 848
Hamnverksamhet481
Kommersiell verksamhet944
Bostadsverksamhet2 824
Flygtrafik478
Buss, bil och spårbundna persontransporter3 970
Sjötrafik126
Elförsörjning och gasförsörjning539
Fjärrvärmeförsörjning151
Vattenförsörjning och avloppshantering9 730
Avfallshantering4 032
Summa driftverksamhet681 934
LADDA NER
Källa: SCB

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans med utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa omkring 80 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.