Kommunernas kostnader och intäkter

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för cirka tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

År 2017 uppgick kommunernas kostnader till totalt 662 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, nästan 280 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarar dessa områden för omkring 75 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för drygt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar över 13 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader fördelade per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt6 940,00
Nämnd- och styrelseverksamhet3 325,00
Stöd till politiska partier470,00
Revision431,00
Övrig politisk verksamhet 2 713,00
Infrastruktur, skydd mm, totalt44 582,00
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring8 523,00
Näringslivsfrämjande åtgärder2 421,00
Konsument- och energirådgivning245,00
Turistverksamhet961,00
Väg- och järnvägsnät, parkering15 872,00
Parker4 606,00
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 273,00
Miljö- hälsa och hållbar utveckling1 305,00
Alkoholtillstånd m.m.209,00
Räddningstjänst7 785,00
Totalförsvar och samhällsskydd 384,00
Kultur och fritid, totalt30 381,00
Stöd till studieorganisationer466,00
Allmän kulturverksamhet, övrigt4 894,00
Bibliotek4 736,00
Musikskola / kulturskola3 004,00
Allmän fritidsverksamhet2 720,00
Idrotts- och fritidsanläggningar11 857,00
Fritidsgårdar2 704,00
Pedagogisk verksamhet, totalt278 694,00
Öppen förskola428,00
Förskola74 993,00
Pedagogisk omsorg1 465,00
Öppen fritidsverksamhet296,00
Fritidshem18 125,00
Förskoleklass7 032,00
Grundskola115 457,00
Grundsärskola4 942,00
Gymnasieskola42 867,00
Gymnasiesärskola 2 847,00
Grundläggande vuxenutbildning1 164,00
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning4 237,00
Särskild utbildning för vuxna274,00
Högskoleutbildning m.m.868,00
Svenska för invandrare 3 475,00
Uppdragsutbildning m.m.225,00
Vård och omsorg, totalt244 580,00
Primärvård200,00
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård1 758,00
Vård och omsorg om äldre121 694,00
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)13 963,00
Insatser enligt lss/sfb59 236,00
Färdtjänst/riksfärdtjänst2 052,00
Vård för vuxna med missbruksproblem7 801,00
Barn och ungdomsvård20 562,00
Övriga insatser till vuxna2 744,00
Ekonomiskt bistånd13 674,00
Familjerätt och familjerådgivning896,00
Särskilt riktade insatser, totalt32 233,00
Flyktingmottagande23 206,00
Arbetsmarknadsåtgärder 9 027,00
Summa egentlig verksamhet637 409,00
Affärsverksamhet, totalt24 552,00
Arbetsområden och lokaler1 866,00
Hamnverksamhet524,00
Kommersiell verksamhet860,00
Bostadsverksamhet2 514,00
Flygtrafik278,00
Buss, bil och spårbundna persontransporter4 100,00
Sjötrafik109,00
Elförsörjning och gasförsörjning668,00
Fjärrvärmeförsörjning152,00
Vattenförsörjning och avloppshantering9 404,00
Avfallshantering4 077,00
Summa driftverksamhet661 961,00
LADDA NER
Källa: SCB

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans med de utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa omkring 80 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.