Kommunernas kostnader och intäkter

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för cirka tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

År 2017 uppgick kommunernas kostnader till totalt 662 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, nästan 280 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarar dessa områden för omkring 75 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för drygt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar över 13 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader fördelade per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt6 940
Nämnd- och styrelseverksamhet3 325
Stöd till politiska partier470
Revision431
Övrig politisk verksamhet 2 713
Infrastruktur, skydd mm, totalt44 582
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring8 523
Näringslivsfrämjande åtgärder2 421
Konsument- och energirådgivning245
Turistverksamhet961
Väg- och järnvägsnät, parkering15 872
Parker4 606
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 273
Miljö- hälsa och hållbar utveckling1 305
Alkoholtillstånd m.m.209
Räddningstjänst7 785
Totalförsvar och samhällsskydd 384
Kultur och fritid, totalt30 381
Stöd till studieorganisationer466
Allmän kulturverksamhet, övrigt4 894
Bibliotek4 736
Musikskola / kulturskola3 004
Allmän fritidsverksamhet2 720
Idrotts- och fritidsanläggningar11 857
Fritidsgårdar2 704
Pedagogisk verksamhet, totalt278 694
Öppen förskola428
Förskola74 993
Pedagogisk omsorg1 465
Öppen fritidsverksamhet296
Fritidshem18 125
Förskoleklass7 032
Grundskola115 457
Grundsärskola4 942
Gymnasieskola42 867
Gymnasiesärskola 2 847
Grundläggande vuxenutbildning1 164
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning4 237
Särskild utbildning för vuxna274
Högskoleutbildning m.m.868
Svenska för invandrare 3 475
Uppdragsutbildning m.m.225
Vård och omsorg, totalt244 580
Primärvård200
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård1 758
Vård och omsorg om äldre121 694
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)13 963
Insatser enligt lss/sfb59 236
Färdtjänst/riksfärdtjänst2 052
Vård för vuxna med missbruksproblem7 801
Barn och ungdomsvård20 562
Övriga insatser till vuxna2 744
Ekonomiskt bistånd13 674
Familjerätt och familjerådgivning896
Särskilt riktade insatser, totalt32 233
Flyktingmottagande23 206
Arbetsmarknadsåtgärder 9 027
Summa egentlig verksamhet637 409
Affärsverksamhet, totalt24 552
Arbetsområden och lokaler1 866
Hamnverksamhet524
Kommersiell verksamhet860
Bostadsverksamhet2 514
Flygtrafik278
Buss, bil och spårbundna persontransporter4 100
Sjötrafik109
Elförsörjning och gasförsörjning668
Fjärrvärmeförsörjning152
Vattenförsörjning och avloppshantering9 404
Avfallshantering4 077
Summa driftverksamhet661 961
LADDA NER
Källa: SCB

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans med de utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa omkring 80 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.