Kommunernas kostnader och intäkter

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för knappt tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

År 2021 uppgick kommunernas kostnader till totalt 735 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, cirka 319 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarade dessa områden för drygt 73 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för drygt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar nästan 15 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader 2021 per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt7 146
Nämnd- och styrelseverksamhet3 592
Stöd till politiska partier504
Revision478
Övrig politisk verksamhet 2 572
Infrastruktur, skydd mm, totalt55 962
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring11 847
Näringslivsfrämjande åtgärder2 508
Konsument- och energirådgivning259
Turistverksamhet978
Väg- och järnvägsnät, parkering20 258
Parker5 893
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 652
Miljö- hälsa och hållbar utveckling1 779
Alkoholtillstånd m.m.248
Räddningstjänst8 785
Totalförsvar och samhällsskydd 756
Kultur och fritid, totalt33 744
Stöd till studieorganisationer609
Allmän kulturverksamhet, övrigt5 469
Bibliotek5 149
Musikskola / kulturskola3 282
Allmän fritidsverksamhet2 991
Idrotts- och fritidsanläggningar13 531
Fritidsgårdar2 713
Pedagogisk verksamhet, totalt318 756
Öppen förskola484
Förskola83 597
Pedagogisk omsorg1 083
Öppen fritidsverksamhet293
Fritidshem20 219
Förskoleklass8 163
Grundskola135 340
Grundsärskola6 691
Gymnasieskola47 256
Gymnasiesärskola 3 309
Grundläggande vuxenutbildning1 562
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning5 677
Särskild utbildning för vuxna285
Högskoleutbildning m.m.1 017
Svenska för invandrare 3 488
Uppdragsutbildning m.m.292
Vård och omsorg, totalt279 494
Primärvård251
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård2 248
Vård och omsorg om äldre138 277
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)15 427
Insatser enligt lss/sfb67 659
Färdtjänst/riksfärdtjänst2 009
Vård för vuxna med missbruksproblem8 600
Barn och ungdomsvård25 483
Övriga insatser till vuxna3 222
Ekonomiskt bistånd15 258
Familjerätt och familjerådgivning1 060
Särskilt riktade insatser, totalt14 988
Flyktingmottagande4 602
Arbetsmarknadsåtgärder 10 386
Summa egentlig verksamhet710 089
Affärsverksamhet, totalt25 378
Arbetsområden och lokaler1 117
Hamnverksamhet542
Kommersiell verksamhet1 233
Bostadsverksamhet3 561
Flygtrafik416
Buss, bil och spårbundna persontransporter2 524
Sjötrafik149
Elförsörjning och gasförsörjning346
Fjärrvärmeförsörjning164
Vattenförsörjning och avloppshantering10 901
Avfallshantering4 424
Summa driftverksamhet735 466
LADDA NER
Källa: SCB

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans med utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa nästan 83 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.