Kommunernas kostnader och intäkter

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

År 2020 uppgick kommunernas kostnader till totalt 703 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 300 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarade dessa områden för 79 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för drygt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar nästan 15 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader 2019 per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt6 799
Nämnd- och styrelseverksamhet3 423
Stöd till politiska partier494
Revision449
Övrig politisk verksamhet 2 434
Infrastruktur, skydd mm, totalt51 072
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring10 973
Näringslivsfrämjande åtgärder2 442
Konsument- och energirådgivning236
Turistverksamhet910
Väg- och järnvägsnät, parkering17 341
Parker5 590
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 384
Miljö- hälsa och hållbar utveckling1 762
Alkoholtillstånd m.m.252
Räddningstjänst8 451
Totalförsvar och samhällsskydd 729
Kultur och fritid, totalt32 372
Stöd till studieorganisationer535
Allmän kulturverksamhet, övrigt5 183
Bibliotek5 022
Musikskola / kulturskola3 115
Allmän fritidsverksamhet2 820
Idrotts- och fritidsanläggningar13 065
Fritidsgårdar2 632
Pedagogisk verksamhet, totalt305 141
Öppen förskola477
Förskola80 616
Pedagogisk omsorg1 151
Öppen fritidsverksamhet295
Fritidshem19 524
Förskoleklass8 014
Grundskola128 632
Grundsärskola6 104
Gymnasieskola45 580
Gymnasiesärskola 3 046
Grundläggande vuxenutbildning1 563
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning5 063
Särskild utbildning för vuxna273
Högskoleutbildning m.m.954
Svenska för invandrare 3 582
Uppdragsutbildning m.m.265
Vård och omsorg, totalt267 771
Primärvård234
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård2 094
Vård och omsorg om äldre132 871
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)14 818
Insatser enligt lss/sfb64 370
Färdtjänst/riksfärdtjänst1 883
Vård för vuxna med missbruksproblem8 260
Barn och ungdomsvård23 881
Övriga insatser till vuxna3 151
Ekonomiskt bistånd15 206
Familjerätt och familjerådgivning1 002
Särskilt riktade insatser, totalt15 571
Flyktingmottagande6 374
Arbetsmarknadsåtgärder 9 197
Summa egentlig verksamhet678 726
Affärsverksamhet, totalt24 063
Arbetsområden och lokaler1 350
Hamnverksamhet585
Kommersiell verksamhet989
Bostadsverksamhet2 938
Flygtrafik288
Buss, bil och spårbundna persontransporter2 602
Sjötrafik75
Elförsörjning och gasförsörjning379
Fjärrvärmeförsörjning208
Vattenförsörjning och avloppshantering10 251
Avfallshantering4 398
Summa driftverksamhet702 788
LADDA NER
Källa: SCB

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans med utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa omkring 80 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.