Kommunernas kostnader och intäkter

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för knappt tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

År 2022 uppgick kommunernas kostnader till totalt 773 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, cirka 332 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarade dessa områden för drygt 73 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för knappt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar nästan 15 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader 2022 per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt8 100
Nämnd- och styrelseverksamhet3 818
Stöd till politiska partier513
Revision492
Övrig politisk verksamhet 3 277
Infrastruktur, skydd mm, totalt60 458
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring12 877
Näringslivsfrämjande åtgärder2 667
Konsument- och energirådgivning208
Turistverksamhet1 051
Väg- och järnvägsnät, parkering21 954
Parker6 402
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 809
Miljö- hälsa och hållbar utveckling2 092
Alkoholtillstånd m.m.253
Räddningstjänst9 227
Totalförsvar och samhällsskydd 920
Kultur och fritid, totalt36 360
Stöd till studieorganisationer620
Allmän kulturverksamhet, övrigt5 975
Bibliotek5 393
Musikskola / kulturskola3 445
Allmän fritidsverksamhet3 061
Idrotts- och fritidsanläggningar14 933
Fritidsgårdar2 932
Pedagogisk verksamhet, totalt332 027
Öppen förskola519
Förskola86 430
Pedagogisk omsorg1 018
Öppen fritidsverksamhet320
Fritidshem21 105
Förskoleklass8 517
Grundskola142 006
Grundsärskola7 288
Gymnasieskola49 096
Gymnasiesärskola 3 467
Grundläggande vuxenutbildning1 556
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning5 558
Särskild utbildning för vuxna308
Högskoleutbildning m.m.1 103
Svenska för invandrare 3 402
Uppdragsutbildning m.m.335
Vård och omsorg, totalt293 585
Primärvård281
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård2 389
Vård och omsorg om äldre146 449
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)16 115
Insatser enligt lss/sfb70 902
Färdtjänst/riksfärdtjänst2 429
Vård för vuxna med missbruksproblem8 710
Barn och ungdomsvård27 229
Övriga insatser till vuxna3 446
Ekonomiskt bistånd14 560
Familjerätt och familjerådgivning1 075
Särskilt riktade insatser, totalt14 056
Flyktingmottagande4 366
Arbetsmarknadsåtgärder 9 691
Summa egentlig verksamhet744 586
Affärsverksamhet, totalt28 879
Arbetsområden och lokaler1 230
Hamnverksamhet1 571
Kommersiell verksamhet1 283
Bostadsverksamhet4 721
Flygtrafik334
Buss, bil och spårbundna persontransporter2 815
Sjötrafik158
Elförsörjning och gasförsörjning398
Fjärrvärmeförsörjning159
Vattenförsörjning och avloppshantering11 536
Avfallshantering4 675
Summa driftverksamhet773 466
LADDA NER
Källa: SCB

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans med utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa drygt 83 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.