Kommunernas kostnader och intäkter

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

År 2019 uppgick kommunernas kostnader till totalt 702 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 300 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarade dessa områden för 78 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för drygt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar nästan 15 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader 2019 per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt7 615
Nämnd- och styrelseverksamhet3 785
Stöd till politiska partier489
Revision470
Övrig politisk verksamhet 2 870
Infrastruktur, skydd mm, totalt49 223
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring10 119
Näringslivsfrämjande åtgärder2 400
Konsument- och energirådgivning250
Turistverksamhet954
Väg- och järnvägsnät, parkering17 358
Parker4 961
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 305
Miljö- hälsa och hållbar utveckling1 662
Alkoholtillstånd m.m.246
Räddningstjänst8 388
Totalförsvar och samhällsskydd 582
Kultur och fritid, totalt32 533
Stöd till studieorganisationer504
Allmän kulturverksamhet, övrigt5 352
Bibliotek5 042
Musikskola / kulturskola3 171
Allmän fritidsverksamhet2 780
Idrotts- och fritidsanläggningar12 874
Fritidsgårdar2 766
Pedagogisk verksamhet, totalt304 183
Öppen förskola477
Förskola81 192
Pedagogisk omsorg1 278
Öppen fritidsverksamhet291
Fritidshem19 643
Förskoleklass7 670
Grundskola127 596
Grundsärskola5 838
Gymnasieskola45 625
Gymnasiesärskola 3 027
Grundläggande vuxenutbildning1 499
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning4 761
Särskild utbildning för vuxna276
Högskoleutbildning m.m.1 002
Svenska för invandrare 3 761
Uppdragsutbildning m.m.248
Vård och omsorg, totalt262 752
Primärvård222
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård1 913
Vård och omsorg om äldre129 380
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)14 823
Insatser enligt lss/sfb63 575
Färdtjänst/riksfärdtjänst2 332
Vård för vuxna med missbruksproblem8 401
Barn och ungdomsvård23 117
Övriga insatser till vuxna3 203
Ekonomiskt bistånd14 794
Familjerätt och familjerådgivning993
Särskilt riktade insatser, totalt19 891
Flyktingmottagande9 813
Arbetsmarknadsåtgärder 10 078
Summa egentlig verksamhet676 198
Affärsverksamhet, totalt25 479
Arbetsområden och lokaler1 589
Hamnverksamhet553
Kommersiell verksamhet1 157
Bostadsverksamhet2 986
Flygtrafik260
Buss, bil och spårbundna persontransporter3 581
Sjötrafik135
Elförsörjning och gasförsörjning470
Fjärrvärmeförsörjning154
Vattenförsörjning och avloppshantering10 293
Avfallshantering4 300
Summa driftverksamhet701 677
LADDA NER
Källa: SCB

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans med utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa omkring 80 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.