Kommunernas kostnader och intäkter

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

År 2019 uppgick kommunernas kostnader till totalt 695 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 300 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarade dessa områden för 78 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för drygt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar nästan 15 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader 2019 per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt7 541
Nämnd- och styrelseverksamhet3 735
Stöd till politiska partier486
Revision463
Övrig politisk verksamhet 2 857
Infrastruktur, skydd mm, totalt48 797
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring10 035
Näringslivsfrämjande åtgärder2 364
Konsument- och energirådgivning242
Turistverksamhet937
Väg- och järnvägsnät, parkering17 249
Parker4 935
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 283
Miljö- hälsa och hållbar utveckling1 644
Alkoholtillstånd m.m.243
Räddningstjänst8 288
Totalförsvar och samhällsskydd 576
Kultur och fritid, totalt32 355
Stöd till studieorganisationer503
Allmän kulturverksamhet, övrigt5 325
Bibliotek4 991
Musikskola / kulturskola3 133
Allmän fritidsverksamhet2 760
Idrotts- och fritidsanläggningar12 849
Fritidsgårdar2 750
Pedagogisk verksamhet, totalt301 469
Öppen förskola473
Förskola80 551
Pedagogisk omsorg1 270
Öppen fritidsverksamhet291
Fritidshem19 513
Förskoleklass7 598
Grundskola126 427
Grundsärskola5 773
Gymnasieskola45 142
Gymnasiesärskola 2 998
Grundläggande vuxenutbildning1 475
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning4 724
Särskild utbildning för vuxna275
Högskoleutbildning m.m.984
Svenska för invandrare 3 727
Uppdragsutbildning m.m.247
Vård och omsorg, totalt260 182
Primärvård222
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård1 912
Vård och omsorg om äldre127 994
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)14 728
Insatser enligt lss/sfb62 982
Färdtjänst/riksfärdtjänst2 312
Vård för vuxna med missbruksproblem8 335
Barn och ungdomsvård22 876
Övriga insatser till vuxna3 187
Ekonomiskt bistånd14 664
Familjerätt och familjerådgivning970
Särskilt riktade insatser, totalt19 681
Flyktingmottagande9 709
Arbetsmarknadsåtgärder 9 972
Summa egentlig verksamhet670 025
Affärsverksamhet, totalt25 042
Arbetsområden och lokaler1 564
Hamnverksamhet553
Kommersiell verksamhet1 146
Bostadsverksamhet2 974
Flygtrafik260
Buss, bil och spårbundna persontransporter3 563
Sjötrafik135
Elförsörjning och gasförsörjning470
Fjärrvärmeförsörjning131
Vattenförsörjning och avloppshantering10 123
Avfallshantering4 122
Summa driftverksamhet695 066
LADDA NER
Källa: SCB

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans med utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa omkring 80 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.