EU-budgeten

2023 uppgår EU:s budget till 168,6 miljarder euro. En stor budgetpost är den gemensamma jordbruks- och havspolitiken, dit cirka en tredjedel av budgeten är allokerad. Andelen har dock minskat över tid. Administration svarar för en relativt liten andel, knappt 7 procent. 

EU-budgetens sju delar

EU-budgeten utarbetas först av kommissionen och behandlas därefter av ministerrådet och Europaparlamentet. Den slutgiltiga versionen av budgeten måste godkännas av samtliga medlemsländer. Utgifterna i de årliga EU-budgeterna begränsas också av ramarna i långtidsbudgeten. Nuvarande långtidsbudget gäller för perioden 20212027. Utgifterna i EU-budgeten 2023 delas in i sju huvudgrupper. Grupperna har olika programområden och syften.

Inre marknaden, innovation och digitalisering: är riktat mot forskning, innovation, digital transformation, strategisk infrastruktur och den inre marknaden. Insatser i den här gruppen adresserar gemensamma utmaningar som exempelvis minskning av koldioxidutsläpp, demografiska förändringar, och stärkt konkurrenskraft för företag.

Sammanhållning, resiliens och värden: syftar till att stärka motståndskraften och sammanhållningen mellan EU:s medlemsstater genom att minska skillnaderna både i och mellan EU:s medlemsländer samt inom och mellan medlemsstater.  

Naturresurser och miljö: fungerar som en drivkraft för hållbarhet i jordbruk och maritima sektorer, tillsammans med klimatåtgärder, miljöskydd, livsmedelssäkerhet och landsbygdsutveckling.

Migration och gränsförvaltning: omfattar frågor kring migration och förvaltningen av EU:s yttre gränser. Under 2021–2027 utökas stödet för att stärka EU:s yttre gränser för att värna om asylsystemet inom EU. Medlemsstaterna får också mer EU-medel för att hjälpa dem att bättre hantera migrationen till EU.

Säkerhet och försvar: syftar till att förbättra säkerheten för Europas medborgare genom att stärka Europas försvarskapacitet och tillhandahålla verktyg för interna och externa säkerhetsutmaningar.

Grannländer och omvärlden: ökar EU:s socioekonomiska påverkan på utvecklingsländer. Området omfattar även bistånd till länder som förbereder sig för anslutning till EU.

Europeisk offentlig förvaltning: posten täcker huvudsakligen de administrativa utgifterna för alla EU-institutioner, samt pensioner för pensionerade EU-tjänstemän.

EU:s budget 2023 detaljerad

År 2023

Miljoner euroAndel av total (%)
Inre marknaden, innovation och digitalisering20 90112,4
Forskning och innovation12 8727,6
Europeiska strategiska investeringar4 8192,9
Inre markaden9460,6
Rymdprogram2 2641,3
Sammanhållning, resiliens och värden58 05934,4
Regional utveckling37 88922,5
Återhämtning och resiliens2 6411,6
investering i människor, rättigheter och EU:s värden17 52910,4
Naturresurser och miljö57 45634,1
Jordbruks- och havspolitik56 85933,7
Miljö- och klimatåtgärder5970,4
Migration och gränsförvaltning3 0381,8
Migration1 5020,9
Gränsförvaltning1 5360,9
Säkerhet och försvar1 2080,7
Säkerhet5590,3
Försvar6490,4
Krishantering0,0
Grannländer och omvärlden13 9958,3
Europeiska utrikestjänsten11 4046,8
Föranslutningsstöd2 5911,5
Europeisk offentlig förvaltning11 3116,7
Särskilda instrument2 6801,6
Totalt168 649100,0
LADDA NER
Källa: EU-kommissionen
Underkategorier är ej översatta med offentliga namn. Beloppen avser planerade betalningar.

EU:s och medlemstaternas utgifter

Sett över tid har EU:s utgifter utvecklats i ungefär samma takt som medlemsstaternas offentliga utgifter. År 2000 motsvarade EU:s utgifter omkring två procent av de dåvarande 15 medlemsländernas sammanlagda offentliga utgifter. 2021 var motsvarande andel cirka tre procent för de 27 medlemsländernas totala offentliga utgifter. Ökningen från cirka två procent 2019 till tre procent 2021 beror på Storbritanniens utträde ur EU och tillfälliga utgiftsökningar i samband med coronakrisen.

Utveckling av EU:s och medlemsstaternas offentliga utgifter

EU:s utgifter, mdr euroMedlemstaternas utgifter*, mdr euroEU:s utgifter, % av medlemsstaternas
2000834 0742,0
20051055 2672,0
20101226 3811,9
20151456 9612,1
20171377 0371,9
20191597 5492,1
20201737 1112,4
20212287 4753,1
LADDA NER
Källa: EU-kommissionen och Eurostat
* Beloppen anger de sammanlagda offentliga utgifterna för de länder som var EU-medlemmar respektive år.