EU-budgeten

2020 uppgick EU:s budget till 154 miljarder euro. Ett stort utgiftsområde är den gemensamma jordbrukspolitiken, dit 38 procent av budgeten gick 2020. Andelen har dock minskat över tid. Administration svarar för en relativt liten andel, knappt 7 procent. 

EU-budgeten utarbetas först av kommissionen och förslaget behandlas därefter av ministerrådet och Europaparlamentet. Den slutgiltiga versionen måste godkännas enhälligt av samtliga medlemsländer. Utgifterna i de årliga EU-budgeterna begränsas också av långtidsbudgetarna. Nuvarande långtidsbudget avser perioden 2014-2020 och nästa kommer att sätta ramarna för perioden 2021-2027.

Utgifterna i EU-budgeten delas in i fem huvudgrupper. Det största av dessa benämns ”Smart tillväxt för alla” och omfattar bland annat EU:s regionalstöd och forskningsfinansiering. Syftet med regionalstödet är att minska ekonomiska skillnader mellan rika och fattiga regioner.

Utgiftsområdet ”Hållbar tillväxt” består i huvudsak av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Andelen av EU:s budget som läggs på jordbrukspolitiken har minskat från 73 procent 1984 till 38 procent 2020. Den minskade andelen beror både på att man har reformerat jordbrukspolitiken och på att andra utgiftsområden vuxit över tid.

”Europa i världen” inbegriper bland annat stöd till EU:s grannländer i söder och öster genom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI).  Kostnaderna för administration utgjorde knappt 7 procent av budgeten 2020.

EU-budgeten

År 2020

miljoner euroAndel av total (%)
Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning*22 30814,5
Gemensamt strategiskt ramverk för forskning och innovation12 2138,0
Erasmus +2 7391,8
Övrigt7 3564,8
Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning*50 04632,6
Investeringar för tillväxt och sysselsättning46 39030,2
Övrigt3 6552,4
Hållbar tillväxt: naturresurser57 90437,7
Gemensamma jordbrukspolitiken43 38028,2
Övrigt5 2113,4
Säkerhet och medborgarskap3 6852,4
Europa i världen8 9295,8
Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI)1 9661,3
Utvecklingsinstrumentet (DCI)2 7971,8
Övrigt4 1662,7
Administration10 2756,7
Särskilda instrument4190,3
Totalt153 566100,0
LADDA NER
Källa: EU-kommissionen
* Ingår i huvudgruppen "Smart tillväxt för alla".

En mer detaljerad sammanställning av EU-budgeten hittar du här.

Sett över tid har EU:s utgifter utvecklats i ungefär samma takt som medlemsstaternas offentliga utgifter. År 2000 motsvarade EU:s utgifter omkring två procent av de dåvarande 15 medlemsländernas sammanlagda offentliga utgifter. 2020 var andelen lika hög jämfört med de då 28 medlemsländernas totala offentliga utgifter. 

EU:s och medlemstaternas utgifter

EU:s utgifter, mdr euroMedlemstaternas utgifter*, mdr euroEU:s utgifter, % av medlemsstaternas
2000834 0742,0
20051055 2672,0
20101226 3811,9
20151456 9612,1
20171377 0371,9
20191597 5492,1
LADDA NER
Källa: EU-kommissionen och Eurostat
* Beloppen anger de sammanlagda offentliga utgifterna för de länder som var EU-medlemmar respektive år.