EU-budgeten

2018 uppgick EU:s budget till 145 miljarder euro. Ett stort utgiftsområde är den gemensamma jordbrukspolitiken, dit 38 procent av budgeten gick 2018. Andelen har dock minskat över tid. Administration svarar för en relativt liten andel, knappt 7 procent.

EU-budgeten utarbetas först av kommissionen och förslaget behandlas därefter av ministerrådet och Europaparlamentet. Den slutgiltiga versionen måste godkännas enhälligt av samtliga medlemsländer. Utgifterna i de årliga EU-budgeterna begränsas också av långtidsbudgetarna. Nuvarande långtidsbudget avser perioden 2014-2020 och nästa kommer att sätta ramarna för perioden 2021-2027.

Utgifterna i EU-budgeten delas in i fem huvudgrupper. Det största av dessa benämns ”Smart tillväxt för alla” och omfattar bland annat EU:s regionalstöd och forskningsfinansiering. Syftet med regionalstödet är att minska ekonomiska skillnader mellan rika och fattiga regioner.

Utgiftsområdet ”Hållbar tillväxt” består i huvudsak av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Andelen av EU:s budget som läggs på jordbrukspolitiken har minskat från 73 procent 1984 till 38 procent 2018. Den minskade andelen beror både på att man har reformerat jordbrukspolitiken och på att andra utgiftsområden vuxit över tid.

”Europa i världen” inbegriper bland annat stöd till EU:s grannländer i söder och öster genom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI).  Kostnaderna för administration utgjorde knappt 7 procent av budgeten 2018.

EU-budgeten

År 2018

miljoner euroAndel av total (%)
Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning*20 09713,9
Gemensamt strategiskt ramverk för forskning och innovation11 2177,8
Erasmus +2 1461,5
Övrigt6 7354,7
Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning*46 52732,2
Investeringar för tillväxt och sysselsättning43 44730,0
Övrigt3 0802,1
Hållbar tillväxt: naturresurser56 08438,8
Gemensamma jordbrukspolitiken55 04138,0
Övrigt1 0430,7
Säkerhet och medborgarskap2 9812,1
Europa i världen8 9066,2
Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI)2 2781,6
Utvecklingsinstrumentet (DCI)2 7351,9
Övrigt3 8942,7
Administration9 6666,7
Särskilda instrument4200,3
Totalt144 681100,0
LADDA NER
Källa: EU-kommissionen
* Ingår i huvudgruppen "Smart tillväxt för alla".

En mer detaljerad sammanställning av EU-budgeten hittar du här.

Sett över tid har EU:s utgifter utvecklats i ungefär samma takt som medlemsstaternas offentliga utgifter. År 2000 motsvarade EU:s utgifter omkring två procent av de dåvarande 15 medlemsländernas sammanlagda offentliga utgifter. 2017 var andelen lika hög jämfört med de då 28 medlemsländernas totala offentliga utgifter. 

EU:s och medlemstaternas utgifter

EU:s utgifter, mdr euroMedlemstaternas utgifter*, mdr euroEU:s utgifter, % av medlemsstaternas
2000834 0742,0
20051055 2672,0
20101226 3811,9
20151456 9612,1
20171377 0372,0
LADDA NER
Källa: EU-kommissionen och Eurostat
* Beloppen anger de sammanlagda offentliga utgifterna för de länder som var EU-medlemmar respektive år.