Bostadspriser

Under oktober 2022 föll bostadspriserna i Sverige med 3,0 procent jämfört med föregående månad. Sett över en längre tidsperiod har bostadspriserna stigit kraftigt i Sverige. 

Under oktober föll bostadspriserna i Sverige för både hus och bostadsrätter. Jämfört med samma månad föregående år föll bostadspriserna med 10 procent. Priserna föll i Göteborg, Stockholm och Malmö. 

Enligt SCBs Fastighetsprisindex föll bostadspriserna margniellt under tredje kvartalet 2022, och justerat för inflationen föll de med cirka 4 procent. 

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan få stora effekter på hela samhällsekonomin. Det visar inte minst finanskrisen, som bröt ut 2008. I många länder hade bostadspriserna då stigit kraftigt under ett antal år. De stigande priserna förde med sig en ökad skuldsättning bland hushållen. Även i Sverige ökade skuldsättningen under denna period.

I princip går det att utläsa två parallella trender mot ökad skuldsättning och stigande bostadspriser ända sedan slutet av 1990-talet. Det har dock funnits perioder då prisuppgångarna varit mer måttliga, exempelvis mellan 2007 och 2014 och mellan 2017 och 2020. 

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden påverkas av en mängd olika faktorer – till exempel ränteläget, hur svårt det är att beviljas lån, förändringar i skattesystemet, risken för arbetslöshet, inkomstutvecklingen och demografiska faktorer.

Bostadsmarknaden påverkar i sin tur den totala ekonomin genom hushållen, som tenderar att konsumera mer om priserna ökar. De ökade priserna gör nämligen att hushållens förmögenhet växer, vilket kan tolkas som ett större konsumtionsutrymme. Stigande bostadspriser ökar dessutom låneutrymmet för hushållen eftersom värdet på deras säkerheter för lånen stiger. När bostadspriserna istället faller är mekanismen den omvända, med minskad konsumtion och minskad fart i ekonomin som följd.

Bostadsmarknaden påverkar också ekonomin via de finansiella marknaderna. När bostadspriserna faller och arbetslösheten stiger kan vissa hushåll få svårt med räntebetalningarna, samtidigt som lånen kan komma att överstiga värdet på bostaden. I ett sådant läge drabbas banker och andra kreditinstitut av förluster. Om förlusterna är betydande kan det bli fara för stabiliteten i hela det finansiella systemet. En sådan situation är naturligtvis mycket allvarlig och påverkar all kreditgivning negativt.

När det gäller hushållens skuldsättning och möjligheterna att klara räntebetalningarna är räntekvoten en viktig indikator i sammanhanget. Du kan läsa mer om den och hushållens skuldsättning här.

Det finns vissa metodskillnader mellan HOX och SCB:s data som gör att de inte är helt jämförbara, men över tid så korrelerar de starkt för hus. SCB:s data inehåller inga uppgifter om bostadsrätter. HOX använder Mäklarstatistik som primär datakälla för att skapa index för bostadsrätter. Du kan läsa mer om HOX här och SCB:s Fastighetsprisindex här.