BNP - Sverige

1,0Procent
2018, kv 2

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 4 600 miljarder kronor år 2017. Jämfört med 2016 ökade BNP med 2,3 procent. Tillväxten under det andra kvartalet 2018 uppgick till 1,0 procent jämfört med föregående kvartal.

BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2017 uppgick Sveriges BNP till 4 600 miljarder kronor. Vid en direkt jämförelse i euro är Sverige den sjunde största ekonomin i EU (2017). USA, som är världens största ekonomi, är 36 gånger större än den svenska (2016).

BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas alltså en ökning av BNP över tid. För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt drygt 2 procent per år sett från 1970 fram till idag. Under denna period har dock Sverige upplevt flera djupa lågkonjunkturer. 

Ett stort avbrott i tillväxten var under 1990-talets början då BNP föll tre år i rad. Under början av 2000-talet drabbades den svenska ekonomin, liksom stora delar av den utvecklade världen, när IT-bubblan sprack. Senaste avbrottet i tillväxten kom under 2008 med finanskrisen som blev startskottet för en ny global lågkonjunktur. 2009 krympte Sveriges BNP med över 5 procent, vilket var den största uppmätta nedgången för ett enskilt år sedan 1950.

Efter finanskrisen skedde en återhämtning, med riktigt höga tillväxtsiffror under 2010. I takt med att skuldkrisen förvärrades internationellt bromsade dock ekonomin in igen. Under 2014 och 2015 fick återhämtningen ny fart och Sverige lämnade den senaste lågkonjunkturen bakom sig.

Frågan om hur uthållig den nuvarande högkonjunkturen blir är dock fortfarande oklar. Tillväxten var fortfarande hög under 2016 (3,2 procent), men har bromsat in något under 2017 då den uppgick till 2,3 procent.

Genom att klicka på miniatyrdiagrammen kan du välja om du vill titta på BNP-utvecklingen per kvartal eller på årsbasis. Du kan också välja om du vill studera tillväxten i procent eller BNP i kronor. Alla dessa serier uttrycks i fasta priser. Det betyder att man har räknat bort prisförändringar eller, lite förenklat, justerat för inflationen. En mer detaljerad genomgång av Sveriges BNP för det senaste året hittar du här.