Hushållens konsumtion - månadsindikator

1,6Procent
jan-20

Hushållens konsumtion ökade med 1,6 procent i januari jämfört med samma månad föregående år. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 2,2 procent jämfört med samma tremånadersperiod föregående år.

Den månatliga indikatorn för hushållens konsumtion kan ses som en snabb konjunkturindikator. Hushållens konsumtionsutgifter är en betydande kompentent när BNP beräknas från användningssidan. Under 2018 motsvarade hushållens konsumtion nästan hälften av BNP. Nationalräkenskaperna publiceras på kvartalsbasis, vilket innebär att den månatliga indikatorn ger snabbare information. Indikatorn ligger även till grund för de kvartalsvisa beräkningarna av nationalräkenskaperna. Vill man se vad hushållen konsumerar är det mer träffsäkert att titta på årsdata över hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål.

Vi ser att indikatorn följer konjunkturen ganska väl. Under högkonjunkturen före finanskrisen 2005-2007 steg konsumtionen med i genomsnitt 3,5 procent på årsbasis. Därefter följde finanskrisen och konsumtionen föll med i snitt 0,3 procent under 2008 och 2009 för att sedan vända upp igen. Sedan kom eurokrisen och konsumtionen föll åter för att vända upp igen under den senaste högkonjunkturen.

Fördelen med indikatorn jämfört med utvecklingen av BNP är att den publiceras snabbare. Snabba svängningar ska dock tolkas med viss försiktighet eftersom statistiken revideras löpande.