Sysselsättningsgrad

67,5 procent
okt-21

67,5 procent av befolkningen 15-74 år var sysselsatt i oktober. I säsongsjusterade och utjämnade siffror låg andelen på 67,8 procent. Sysselsättningsgraden i oktober ska inte att jämföras med månader före januari 2021 eftersom SCB:s omläggning av AKU ledde till ett tidsseriebrott.

Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen som är sysselsatt. I internationella jämförelser används oftast åldersgruppen 15-74 år, vilket också är gruppen som visas i diagrammet här ovanför. I oktober uppgick sysselsättningsgraden till 67,5 procent och den säongsjusterade trendsiffran låg på 67,8 procent. Siffrorna för oktober är från den tionde rapporten efter SCB:s omläggning av Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som skedde i januari 2021. Förändringarna i undersökningen leder till ett tidsseriebrott och det går därför inte att jämföra perioden före årsskiftet med månadens resultat. Här kan du läsa mer om förändringarna i AKU. 

Coronakrisens effekter på sysselsättningstalen syns tydligt i tidserien här ovanför. Effekterna mildras dock av att anställda som delvis sänkt sin arbetstid via systemet för korttidspermittering fortfarande räknas som sysselsatta i statistiken.  

På årsbasis har sysselsättningsgraden legat relativt stabil på omkring 65 procent under 2000-talet, med undantag för en tydlig minskning i samband med finanskrisen 2009. När konjunkturen åter vände uppåt började sysselsättningsgraden att öka gradvis igen. Under 2020 var 67,2 procent av befolkningen 15-74 år sysselsatt.

Andelen sysselsatta varierar normalt på kort sikt och i månadsserien ser man tydligt att sysselsättningsgraden är som högst i juli varje år. Det beror bland annat på att det under sommaren anställs fler semestervikarier. Vid jämförelser från en månad till en annan ger den säsongsrensade trenden därför en bättre överblick.

I miniatyrdiagrammet kan du välja att se den längre tidsserien som även visar nivån för fler åldersgrupper. Som tydligt framgår är sysselsättningsgraden i åldersgruppen 15-74 år lägre än i åldersgrupperna 16-64 år och 20-64 år. Det beror på att åldersgruppen 15-74 år innehåller fler pensionärer och fler studerande. Läs mer om detta här.

För gruppen 16-64 år ökade sysselsättningsgraden under 70-talet i och med att allt fler kvinnor började arbeta. Sysselsättningsgraden fortsatte att stiga stadigt fram till år 1990 med den hittills högsta nivån, för att sedan drastiskt falla från drygt 83 procent till knappt 72 procent på endast fyra år. En förklaring till fallet är att konjunkturnedgången under 90-talskrisen ledde till högre arbetslöshet, men också att andelen som valde att utbilda sig ökade.