Privat och offentlig sysselsättning

Den offentliga sektorn expanderade starkt under främst 1970-talet. Under samma period stod sysselsättningen i den privata sektorn nästan stilla. Efter 1990-talskrisen stannade dock tillväxten av i den offentliga sektorn samtidigt som den började öka inom den privata sektorn. I princip all sysselsättningsökning sedan 1994 har kommit till i den privata sektorn. Under senare år har trenden dock varit ökande även i offentlig sektor.   

Begreppet sysselsättning inkluderar både anställda och de som arbetar i egna företagI offentlig sektor ingår de anställda som har staten, landstingen eller kommunerna som arbetsgivare. I privat sektor ingår övriga anställda och egenföretagare. Från 2005 är också utlandsanställda som är folkbokförda i Sverige och som befunnit sig utomlands i mindre än två år inkluderade i den privata sektorn. Sedan 2001 ingår även anställda vid Svenska kyrkan och i affärsverken i sektorn. 

Diagrammet ovan visar hur arbetstillfällena är fördelade mellan privat och offentlig sektor samt hur utvecklingen sett ut över tid. 1990-talskrisen satte tydliga spår med rejäla nedgångar i sysselsättningen inom både privat och offentlig sektor. Sedan dess har svängningarna i den offentliga sektorn varit betydligt mindre än i privat sektor. Det kan tolkas som att offentlig sektor är mindre känslig för konjunkturförändringar. Detta syns till exempel för lågkonjunktursåret 2009 där sysselsättningen minskade med 77 000 arbetstillfällen i privat sektor och 24 000 arbetstillfällen inom offentlig sektor.