Fördjupning: Så sätts din lön

Lön är ersättning för arbete. Vilken nivå lönen ska ligga på är en fråga för bedömningar och förhandlingar. De allra flesta är intresserade av att veta vilken lön man kan få inom olika yrken. Då kan man till exempel botanisera i lönestatistik. Siffrorna ska dock läsas med försiktighet. Det finns många faktorer som påverkar just den lön du får.

När en chef på ett företag eller en arbetsplats sätter lönen för en medarbetare brukar man säga att tre faktorer är viktiga: hur väl arbetet är utfört, vilken kompetens som krävs för arbetet samt hur stor tillgången är på personer med liknande kompetens. Ofta sägs det att man bör göra skillnad på person och prestation, och det stämmer här. Det är medarbetarens prestation som värderas i arbetet, inte personen. 

Kollektivavtal och lönesamtal

De flesta anställda och arbetsgivare i Sverige omfattas av kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan parterna på arbetsmarknaden, det vill säga arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden. Kollektivavtalen reglerar bland annat löner och andra ersättningar som till exempel övertidsersättningar.

Kollektivavtal förhandlas främst på två nivåer: centralt och lokalt. Centrala kollektivavtal ingås mellan olika branschers arbetsgivar- och fackförbund. Avtalen kan se olika ut, man brukar prata om olika avtalskonstruktioner. I många fall sluts därefter också lokala kollektivavtal mellan enskilda företag och lokala fackförbund. Genom kollektivavtalen bestäms vilken nivå lönerna ska hålla sig till. I de flesta kollektivavtal finns också bestämmelser om ingångslön, det vill säga en lön som betalas till en person som har begränsad erfarenhet av arbetet och som börjar med enklare arbetsuppgifter. För företag som saknar kollektivavtal finns dock inga regler om lönens storlek.

En anställds specifika lön bestäms slutligen genom det anställningsavtal som sluts mellan den enskilde arbetsgivaren och den anställde. Sedan förändras normalt lönenivån genom lönesamtal. Genomgående är att alla dessa avtal, det centrala, det lokala och slutligen det individuella, kan leda till förbättringar men inte får leda till försämrade villkor jämfört med de tidigare slutna avtalen.

Löneavtalsförhandlingar

Bild som visar olika nivåer i lönebildningen. 

Ökar lönen med åren?

Vanligtvis ökar en medarbetares skicklighet och lön med åren, antingen för att medarbetaren blir bättre på det hon gör eller för att hon kan ta på sig nya uppgifter, alternativt byter jobb. En medarbetare med låg lön har ofta möjlighet att öka lönen och gör det relativt snabbt. Det har gjorts flera undersökningar som har tittat på lönerörligheten, bland annat görs detta i Svenskt Näringslivs rapport ”Fakta om löner och arbetstider”.  Av de personer som tillhörde den tiondel med lägst lön år 2016 hade nio av tio rört sig uppåt i lönetrappan inom 6 år. Sex av tio personer lämnade den lägsta lönenivån redan under första året.

Ta statistiken med en nypa salt

Det är svårt att avgöra hur mycket en viss person ska ha i lön. Ofta bedöms medarbetarens arbete utifrån tidigare formulerade mål och förväntningar. Därtill har marknadskrafterna betydelse. Det innebär att om det finns få arbetstagare som har de kunskaper som arbetet kräver så kan lönen bli högre. Dessutom är det viktigt hur företaget går ekonomiskt och var i landet det ligger. Lönen påverkas dessutom av en rad andra faktorer som har med arbetet att göra. Exempel på dessa kan vara:

  • hur svårt arbetet är
  • vilka krav som ställs i arbetet
  • vilket ansvar som arbetet innebär
  • vilken utbildningsnivå som krävs
  • om arbetsmiljön är påfrestande
  • om det i arbetsuppgifterna ingår att vara projektledare eller chef
  • vad andra företag betalar för likartade arbetsuppgifter.

Som en hjälp finns det lönestatistik som man kan titta på. Lönestatistik är ofta baserat på faktorer som yrke, ålder, och i förekommande fall examen och examensår. En sådan databas med lönestatistik kan man bland annat hitta på Statistiska Centralbyråns hemsida. Det är dock viktigt att komma ihåg att statistiken bara berättar vad grupper av människor har för genomsnittslön, inte vad en viss anställd ska ha i lön.

Vilken lön ska jag ha?

Vill man veta lite mer noggrant vilken lön som gäller för ett specifikt yrke ska man vända sig till arbetsmarknadens parter, det vill säga fackförbund och arbetsgivarorganisationer, inom den specifika branschen. De sitter på mycket kunskap om hur lönebildningen ser ut i just deras branscher.

Du kan läsa mer om hur löneutvecklingen i Sverige sett ut över tid här och hur lönerna utvecklats i jämförelse med andra länder här.