Kvinnor i styrelser - internationellt

37 procent av styrelseledamöterna i de största svenska börsbolagsstyrelser är kvinnor. Sverige är därmed ett av de länder i EU med högst andel kvinnor i börsbolagens styrelser. EU-snittet ligger på 28 procent. Bland medlemsländerna är andelen högst i Frankrike på 44 procent och lägst ligger Estland på nio procent.

Det finns fler män än kvinnor i Europas bolagsstyrelser. EU-snittet över andelen kvinnliga ledamöter i de större börsnoterade bolagen ligger på 28 procent, men spridningen mellan länderna är stor. Det EU-land med högst andel kvinnor i börsbolagsstyrelserna är Frankrike och det land med lägst andel är Estland där nio procent av ledamöterna är kvinnor.

För att öka andelen kvinnor i styrelserna har flera länder infört lagar om kvotering. Norge var först ut med att instifta en kvoteringslag år 2006 som säger att de större börsbolagsstyrelserna ska bestå av minst 40 procent av vardera kön. Island instiftade år 2007 en lag enligt samma modell. I Nederländerna finns ett mål om att minst 30 procent av bolagsstyrelsernas ledamöter ska vara kvinnor och i Italien var målet att uppnå 33 procent senast år 2015. I Tyskland sattes målet att 30 procent av styrelseledamöterna i de börsnoterade bolagens övervakande styrelser skulle vara kvinnor år 2016 och i Frankrike sattes en liknande gräns om minst 40 procent kvinnor bland de större bolagens styrelseledamöter senast år 2017. I Belgien var målet att nå på 33 procent i statligt ägda bolag år 2017 och i samtliga börsnoterade bolag år 2019.

Flera länder har infört lagar angående de statligt ägda bolagen. I Spanien skulle minst 40 procent av styrelseledamöterna i statligt ägda bolag vara kvinnor år 2015, i Österrike är målet 35 procent år 2018, och i Grekland är målet att uppnå 33 procent.

Frågan om kvotering har även diskuterats i EU men än så länge har inget beslut fattats om gemensamma regler inom unionen.