Kvinnor i chefsposition

Kvinnor är allt mindre underrepresenterade som chefer inom både privat och offentlig sektor. När chefer på lägre nivå inkluderas i statistiken för privat sektor ligger fördelningen bland chefer i linje med könsfördelningen inom näringslivet. Under 2018 utnämndes 13 000 personer till chefer inom näringslivet, 38 procent av dem var kvinnor. 

Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat markant från 1970-talet och framåt. Numer är ungefär hälften av alla anställda i Sverige kvinnor. I offentlig sektor är nära 70 procent av de anställda kvinnor och i det privata näringslivet är andelen knappt 40 procent.

Andelen kvinnor på chefspositioner skiljer sig åt mellan olika sektorer. Högst är den inom landstinget och lägst inom privat sektor. Trots att andelen kvinnliga chefer är högre än 50 procent inom både kommun och landsting är kvinnor underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer, det vill säga andelen kvinnor som är chefer är lägre än andelen kvinnor bland de anställda. Gapet håller dock på att minska.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du studera utvecklingen i privat sektor. Statistiken är hämtad från Svenskt Näringslivs publikation "Fakta om löner och arbetstider" där även chefer på lägre nivå inkludras, vilket de inte gör i SCB:s statistik. När också första linjens chefer tas med i statistiken är skillnaden mellan andelen kvinnor i chefspoesition och andelen anställda kvinnor totalt i princip utraderad. Även bland nytillsatta chefer i näringslivet är andelen kvinnor lika hög som andelen kvinnor bland de anställda. Mellan 2017 och 2018 var 38 procent av de nyutnämnda cheferna kvinnor.

I näringslivet skiljer sig andelen kvinnor i chefsposition åt mellan olika näringsgrenar. Service och tjänster har högst andel kvinnliga chefer med omkring 51 procent. Ser man till andelen i förhållande till andel anställda kvinnor är det dock byggnads- och transportbranschen som har kommit längst.

Andel kvinnor i olika sektorer

Kvinnor i chefsposition 2018

AnställdaChefer
Stat48,443,0
Landsting78,673,9
Kommun74,467,2
Privat36,529,9
Totalt48,638,8
LADDA NER
Källa: SCB