Kvinnor i chefsposition

Kvinnor är allt mindre underrepresenterade som chefer inom både privat och offentlig sektor. När chefer på lägre nivå inkluderas i statistiken för privat sektor ligger fördelningen bland chefer i linje med könsfördelningen inom näringslivet. Under 2017 utnämndes 14 000 personer till chefer inom näringslivet, 39 procent av dem var kvinnor.

Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat markant från 1970-talet och framåt, numera är ungefär hälften av alla anställda i Sverige kvinnor. I offentlig sektor är nära 70 procent av de anställda kvinnor och i det privata näringslivet är andelen knappt 40 procent.

Andelen kvinnor på chefspositioner skiljer sig åt mellan olika sektorer. Högst är den inom landstinget och lägst inom privat sektor. Trots att andelen kvinnliga chefer är högre än 50 procent inom både kommun och landsting är kvinnor underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer, det vill säga andelen kvinnor som är chefer är lägre än andelen kvinnor bland de anställda. Gapet håller dock på att minska.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du studera utvecklingen i privat sektor. Statistiken är hämtad från Svenskt Näringslivs publikation "Fakta om löner och arbetstider" där även chefer på lägre nivå inkluderas, vilket de inte gör i SCB:s statistik. När också första linjens chefer tas med i statistiken är andelen kvinnor i chefsposition endast två procentenheter lägre än andelen kvinnor i företagen totalt. Bland nytillsatta chefer i näringslivet är andelen kvinnor lika hög som andelen kvinnor bland de anställda. Mellan 2016 och 2017 var 39 procent av de nyutnämnda cheferna kvinnor.

I näringslivet skiljer sig andelen kvinnliga chefer åt mellan olika näringsgrenar. Handel, hotell och restaurang har högst andel kvinnliga chefer på nära 50 procent. Ser man till andelen kvinnliga chefer i förhållande till andel anställda kvinnor är det byggnads- och transportbranschen som har kommit längst. Andelen kvinnor på chefspositioner börjar dock närma sig andelen anställda kvinnor i flera av näringsgrenarna.

Andel kvinnor i olika sektorer 2016

AnställdaChefer
Stat48,240,6
Landsting78,973,7
Kommun75,167,2
Privat36,829,0
Totalt49,037,5
LADDA NER
Källa: SCB