Arbetslöshet - utrikes födda

Arbetslösheten är högre för utrikes än inrikes födda. Högst är den de första åren i Sverige och för personer med låg utbildningsnivå. I augusti 2017 var omkring 126 000 personer utan gymnasial utbildning inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Av dem var 73 procent utrikes födda.

Samma mönster som syns i statistiken om sysselsättningsgrad återkommer i arbetslöshetssiffrorna. Arbetslösheten är högst bland lågutbildade och personer som nyligen kommit till Sverige. Arbetslösheten sjunker sedan ju längre personerna varit i landet. Bland personer med förgymnasial utbildning är det först efter 30 år i Sverige som arbetslösheten sjunkit till samma nivå som för inrikes födda. Att arbetslösheten sjunker när vistelsetiden ökar beror både på att kopplingarna till arbetsmarknaden stärks, men också på att fler av de som kom till Sverige som barn blivit vuxna och då ingår i statistiken. De som kom hit i unga åldrar har ofta genomgått hela, eller delar av, sin utbildning i det svenska skolsystemet vilket kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden.

Arbetslöshet bland lågutbildade

I september 2017 var drygt 125 900 personer utan gymnasieutbildning inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Av dem var 92 400 utrikes födda. Medelåldern låg på 38 år bland utrikes födda och på 40 år bland inrikes födda. Åldersfördelningen skiljer sig dock mellan grupperna. Bland inrikes födda är större delen av de arbetslösa utan gymnasial utbildning yngre än 25 år eller äldre än 50 år. Bland utrikes födda är det en större andel som är i sina mest aktiva yrkesår, mellan 25 och 50 år. I ett av miniatyrdiagrammen visas antalet inskrivna med låg utbildning uppdelat på ålder.