Ungdomsarbetslöshet - internationellt

Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt runt om i EU till följd av coronapandemin. Efter sommaren 2020 har dock ungdomsarbetslösheten fallit bland många länder, detta till trots är nivåerna dock fortsatt på en hög nivå jämfört med innan pandemin. Genomsnittet bland medlemsländerna uppgick under juli månad till 16,2 procent.

I en jämförelse med andra länder i EU ligger Sveriges ungdomsarbetslöshet idag på en hög nivå och uppgick till cirka 24 procent i juli. Bland de 27 medlemsländerna varierar ungdomsarbetslösheten kraftigt och andelen är som lägst i Nederländerna, Tyskland och Tjeckien. Högst är den i Spanien och Grekland. Gemensamt för samtliga länder är att ungdomsarbetslösheten generellt är högre än arbetslösheten i andra åldersgrupper.

Den genomsnittliga ungdomsarbetslösheten i EU låg på till 16,2 procent i juli. Det är en något lägre nivå än under föregående månader men det är fortfarande för tidigt att att dra några större slutsatser kring utvecklingen. Redan tidigare har man varnat för att coronakrisens effekter på arbetsmarknaden inte helt fångas upp i dessa siffror. För att räknas som arbetslös i mätningen behöver en person sakna arbete, aktivt ha sökt jobb de senaste 4 veckorna och kunna ta ett jobb inom 14 dagar. Mycket tyder på att coronakrisens effekter bidrar till att arbetslösa i lägre grad söker jobb aktivt och är tillgängliga på arbetsmarknaden. De räknas därmed inte som arbetslösa i denna undersökning utan hamnar utanför arbetskraften.

En tydlig ökning av ungdomsarbetslösheten kan, trots detta, ses i nästan alla länder i jämförelsen. Störst ökning uppmättes i USA där ungdomsarbetslösheten steg med drygt 17 procentenheter från mars till april under 2020. Den kraftiga ökningen ledde till att landet, som tidigare placerat sig en bit under EU-snittet, hamnade tredje högst i jämförelsen. Under de senaste månaderna har ungdomsarbetslösheten dock fallit tillbaka och andelen ligger nu återigen under genomsnittet i EU. Sverige är bland de länder som sett en kraftig ökning av ungdomsarbetslösheten till följd av coronakrisen och placerar sig fortfarande högt upp i fördelningen av länder. I dagsläget ska man dock vara försiktig med direkta jämförelse mellan länder. Stödåtgärder till följd av coronapandemin, exempelvis permitteringssystem, skiljer sig åt mellan länderna vilket kan bidra till skillnader i statistiken.

Man ska generellt vara försiktig när man jämför ungdomsarbetslöshet mellan olika länder eftersom arbetskraftens storlek för unga mellan 15-24 år varierar. I länder där de flesta unga är heltidsstudenter och inte söker jobb är det bara en mindre andel av ungdomarna som räknas till arbetskraften. I två länder med lika stort antal unga i ålder 15-24 år och lika många arbetslösa ungdomar men med olika antal unga i arbetskraften totalt, kommer landet med den mindre arbetskraften att uppvisa en högre ungdomsarbetslöshet. Något annat som också kan försvåra jämförelser av ungdomsarbetslösheten mellan länder är att utbildningssystemen kan vara utformade på olika sätt. I vissa länder räknas till exempel avlönade lärlingar som sysselsatta medan de i andra länder inte får lön och då ingår i skolsystemet.

Ser man till utvecklingen över tid kan man konstatera att Sverige haft en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder och snittet för EU under stora delar av 2000-talet. Finanskrisens effekter syns tydligt i många länder under 2008 och 2009 liksom den efterföljande skuldkrisen i euroområdet. Under 2013 och 2014 började ungdomsarbetslösheten i EU åter att falla. Sveriges nivå följer genomsnittet i EU i högre grad under perioden, fram till början av 2018. Därefter avviker Sveriges utveckling tydligt från snittet och ligger idag kvar på en högre nivå.