Ungdomsarbetslöshet - internationellt

Ungdomsarbetslösheten varierar i hög grad bland länderna i EU. Grekland har det högsta ungdomsarbetslöshetstalet på över 30 procent medan Tyskland har den lägsta på drygt 5 procent. Sverige ligger idag en bit över genomsnittet i EU.  

I en jämförelse med andra EU-länder ligger Sveriges ungdomsarbetslöshet en bit över EU-snittet som uppgick till 14,3 procent i juli. Bland de medlemsländer som har lägst ungdomsarbetslöshet återfinns Tyskland och Nederländerna. Högst är ungdomsarbetslösheten i Grekland, Spanien och Italien. Gemensamt för samtliga länder är att ungdomsarbetslösheten generellt är högre än arbetslösheten i andra åldersgrupper.

Man ska dock vara försiktig när man jämför ungdomsarbetslöshet mellan olika länder eftersom arbetskraftens storlek för unga mellan 15-24 år varierar. I länder där de flesta unga är heltidsstudenter och inte söker jobb är det bara en mindre andel av ungdomarna som räknas till arbetskraften. I två länder med lika stort antal unga i ålder 15-24 år och lika många arbetslösa ungdomar men med olika antal unga i arbetskraften totalt, kommer landet med den mindre arbetskraften att uppvisa en högre ungdomsarbetslöshet. Något annat som också kan försvåra jämförelser av ungdomsarbetslösheten mellan länder är att utbildningssystemen kan vara utformade på olika sätt. I vissa länder räknas till exempel avlönade lärlingar som sysselsatta medan de i andra länder inte får lön och då ingår i skolsystemet.

Ser man till utvecklingen över tid kan man konstatera att Sverige haft en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder och snittet för EU under stora delar av 2000-talet. Finanskrisens effekter syns tydligt i många länder under 2008 och 2009 liksom den efterföljande skuldkrisen i euroområdet. Under 2013 och 2014 började ungdomsarbetslösheten i EU åter att falla. De senaste åren har Sveriges nivåer också följt genomsnittet i EU i högre grad än tidigare.