Arbetstillstånd – säsongsvariation

Antalet beviljade arbetstillstånd utfärdade i Sverige varierar både mellan yrkesgrupper och säsonger. Under sommarmånaderna är efterfråganarbetskraft utan särskild yrkesutbildning hög medan flest arbetstillstånd utfärdas till personer med teoretisk specialistkompetens under resterande delar av året. Restriktioner till följd av coronapandemin har tydligt försvårat flödet av arbetskraft mellan länder.

Under stora delar av året är personer med teoretisk specialistkompetens den vanligaste yrkesgruppen för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Förra året utfärdades drygt 4 000 tillstånd till den här gruppen, vilket motsvarar omkring 27 procent av alla beviljade arbetstillstånd 2020. Gruppen består till största delen av IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare, men även civilingenjörsyrken och revisorer är vanliga undergrupper. Antalet beviljade arbetstillstånd i gruppen är i normalfallet jämnt fördelade över året. Under 2020 syns dock en tydlig förändring och kraftig minskning av antalet personer efter första kvartalet. Totalt var det nära 40 procent färre personer med specialistkompetens som kom till Sverige för arbete under 2020 jämfört med 2019.

Till skillnad från den största gruppen är en annan vanlig kategori, arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, mycket säsongsberoende. En stor andel, nära 80 procent, beviljas normalt inför sommaren. Vanligt förekommande yrken är plantörer, bärplockare, köks- och restaurangbiträden samt städ- och servicepersonal med flera. Liksom i övriga grupper skedde dock en kraftig förändring jämfört med tidigare år och antalet arbetstagare i gruppen föll drastiskt till följd av coronakrisens restriktioner runt om i världen. Som störst var minskningen just inför sommaren och uppgick till närmare 90 procent färre arbetstagare under andra kvartalet. Detta skapade problem inte minst för jord- och skogsbruket som tappade viktig arbetskraft till skörd och skogsplantering. Som du kan se i diagrammet nedanför vägdes detta tillviss del upp under efterkommande kvartal.

 

I diagrammen visas antalet förstagångstillstånd som beviljats under året fördelat per kvartal. Ett förstagångstillstånd kan utfärdas för max två år med möjlighet till förlängning. Antalet förlängningar visas inte i diagrammen. Efter fyra års arbete i Sverige kan personen ansöka om permanent uppehållstillstånd. Diagrammen visar antalet beviljade förstagångstillstånd och behöver inte motsvara hur många som arbetar i Sverige vid en given tidpunkt. Många av dem som har jobb utan krav på särskild yrkeskompetens arbetar exempelvis i Sverige under sommarmånaderna och stannar endast kortvarigt.

Här kan du läsa mer om vilka förutsättningar som krävs för arbetstillstånd och hitta statistik över antalet aktiva arbetstillstånd per län och uppdelat på yrkesgrupper.