Ekonomifakta

Real BNP

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Ekonomisk tillväxt mäts vanligen i hur mycket BNP i fasta priser ökar över tid. För länder med stor utrikeshandel kan det dock vara bättre att studera real BNP. Det är ett mått som också tar hänsyn till hur priserna på våra exportprodukter utvecklas i förhållande till hur mycket vi måste betala för importen.

Loading

BNPBNP: kan mätas på en mängd olika sätt. Om det är tillväxten man studerar använder man oftast ett mått som är uttryckt i fasta priser . En sådan beräkning tar bort effekterna av prisförändringar och visar därför hur den producerade volymen av varorvaror: och tjänstertjänster: utvecklas från ett år till ett annat.

Att enbart se till produktionsvolymen har däremot sina brister. I synnerhet gäller detta för länder som i likhet med Sverige har en relativt stor utrikeshandel . Sådana länder är också beroende av hur mycket betalt de får för sina exportprodukter och hur mycket de måste betala för sin importimport:. Denna relation mellan exportexport:- och importpriser kallas för bytesförhållandet.

Om bytesförhållandet stärks ökar landets totala köpkraftköpkraft: – exportpriserna stiger snabbare än importpriserna. När detta inträffar kan exporten betala för en ökad importvolym utan att handelsnettot försvagas. Givetvis är det omvända också sant. Om importpriserna ökar mer än priserna på det vi exporterar förlorar vi köpkraftköpkraft:. Ett mått som tar hänsyn till sådana förändringar kallas för realreal: BNPBNP: och visar tydligare än BNPBNP: i fasta priserfasta priser: hur konsumtionsmöjligheterna utvecklas för ett land.

Studerar man Sveriges reala BNPBNP: över en längre tid ser man att tillväxten har varit något lägre än vad det vanliga BNPBNP:-måttet antyder. Det här betyder att bytesförhållandet totalt sett har försvagats – exportpriserna har ökat långsammare än importpriserna.

Loading

Det finns flera olika anledningar till varför bytesförhållandet kan försvagas, exempelvis att valutan deprecieras. Det som framför allt låg bakom försvagningen mellan åren 1998-2005 var dock ett kraftigt stigande oljepris och till viss del också fallande priser för exporten av teleprodukter (läs mer i fördjupning från Konjunkturinstitutet).

Senast uppdaterad: 2024-06-11

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi