Ekonomifakta

Hög- eller lågkonjunktur?

Senast uppdaterad: 2024-06-19

Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin fortsätter vara i en lågkonjunktur under helåret 2024 som sen fortgår även de kommande två åren. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningarna väntas dra ner tillväxten i Sverige.

Loading

För att avgöra var i konjunkturcykeln en ekonomi befinner sig brukar man titta på hur högt det så kallade resursutnyttjandet är. Konkret försöker man avgöra hur hög BNP skulle kunna vara utan att ekonomin för den sakens skull överhettar. Man kallar detta för potentiell BNPpotentiell BNP: och den beräknas bland annat utifrån den demografiska utvecklingen, samt antaganden om hur produktiviteten och strukturella faktorer på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: kommer att utvecklas.

Den potentiella BNPBNP::n är ingen maximal nivå utan anger snarare ett jämviktsläge. Skillnaden mellan faktisk BNPBNP: och potentiell BNPpotentiell BNP: kallas för BNP-gapBNP-gap:. När detta är negativt befinner sig ekonomin i lågkonjunkturlågkonjunktur: och när det är positivt är det högkonjunkturhögkonjunktur:. När den faktiska BNPBNP::n växer fortare än den potentiella säger man att ekonomin befinner sig i en konjunkturuppgång.

Om BNPBNP:-gapet är negativt och vi befinner oss i lågkonjunkturlågkonjunktur: kan produktionen öka utan att det skapar inflation . I själva verket underutnyttjas då produktionsfaktorerna – arbetskraftskraften och realkapitalet – vilket dämpar prisutvecklingen.

I diagrammet ovan redovisas Konjunkturinstitutets bedömningar av hur produktionsgapet har utvecklats från 1981 och framåt. 1990-talskrisen och finanskrisen 2008-2009 avtecknar sig tydligt som djupa svackor. Även coronapandemin syns.

Lågkonjunkturen som finanskrisen förde med sig varade i hela sju år. Den startade 2008 och inte förrän andra halvåret 2015 blev BNPBNP:-gapet återigen positivt. Därefter förbättrades konjunkturen fram tills coronakrisen slog till och mer eller mindre lamslog världsekonomin under det första kvartalet 2020. Sedan skedde en återhämtning under 2021 i såväl Sverige som omvärlden. Konjunkturinstitutet bedömer att ekonomin kommer att gå in i en lågkonjunkturlågkonjunktur: under 2023 som väntas vara till 2026 då BNPBNP:-gapet återigen sluts.

Senast uppdaterad: 2024-06-19

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi