Ekonomifakta

Hur kan vi jämföra räntenivåer över tid?

Publicerad: 2023-03-16

Historiska räntenivåer används ofta för att göra jämförelser över tid. Räntenivån beskriver däremot inte den faktiska räntekostnaden för ett hushåll, utan förhållandet mellan hushållets skuld och räntekostnad. När räntan sjunker ökar hushållens förmåga att ta mer skuld, vilket i sin tur kan påverka räntekostnaden.

Loading

Förhållandet mellan räntenivån, hushållens skuld och räntekostnad kan illustreras med att hushållens skulder som andel av disponibel inkomstdisponibel inkomst: har ökat med 78 procent sedan år 2000, samtidigt som hushållens ränteutgift som andel av disponibel inkomstdisponibel inkomst: har sjunkit med 33 procent. När räntenivån i samhället sjönk ökade hushållen sin skuld vilket hållit räntekostnaden jämn över tid.

Sedan 1997 har ränteutgifter som andel av disponibel inkomstdisponibel inkomst: sjunkit kontinuerligt medan skulder som andel av disponibel inkomstdisponibel inkomst: ökat. Under 1980- och 90-talet liberaliserades den svenska ekonomin och de finansiella marknaderna. Det är en bidragande faktor till det trendskifte som skedde under 90-talet när gapet mellan skuld och ränteutgifter som andel av disponibel inkomstdisponibel inkomst: vidgas.

Hur hög var egentligen räntan 1991?

Under 1980- och 90-talet hade Sverige räntenivåer mellan 10 och 13 procent. I en direkt jämförelse med de räntenivåer (ca 2,5 procent) som varit aktuella sedan år 2010 framstår det som mycket höga nivåer. Eftersom räntenivån beskriver förhållandet mellan hushållets skuld och räntekostnad behövs det en justering till ett basår för att kunna jämföra räntenivån mellan olika år. Justeringen innebär att skulden i fasta priserfasta priser: hålls konstant vid ett givet basår medan räntekostanderna i fasta priserfasta priser: hålls rörliga. Utfallet ger den upplevda räntan eller räntemotsvarigheten för perioden givet basåret.

Exempelvis var räntan år 1991 13,1 procent och 2022 2,2 procent. I en direkt jämförelse blir skillnaden mellan räntan 1991 och 2022 10,9 procentenheter. Med 2022 som basår blir räntemotsvarigheten år 1991 3,6 procent och skillnaden mellan åren i stället 1,4 procentenheter. Detta visar att jämförelser av räntenivåer över tid ger begränsad information om hushållens räntekostnader över tid.

I diagrammet nedan finns det möjlighet att välja basår för räntan mellan år 1981 och 2022.

Loading

Vill du läsa mer om räntor och hushållens skulder kan du göra det här och här

Jacob Oljemark

av Jacob Öljemark

jacob.oljemark@ekonomifakta.se

Publicerad: 2023-03-16

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi