Ekonomifakta

Åldersfördelningen i världen

Senast uppdaterad: 2022-03-28

Antalet äldre har ökat i många regioner världen över på grund av exempelvis förbättrad hälsovård, medan andelen yngre minskat. Eftersom hälsovård, utbildning och övriga välfärden ofta försörjs av personer i arbetsför ålder, kan detta betyda att allt färre personer kommer att behöva bära en större försörjningsbörda i framtiden. Det finns en risk att välfärden försämras i ett samhälle om personer i arbetsför ålder inte längre har förmågan att finansiera ett välfärdssystem på nuvarande nivå.

Loading

Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en person i arbetsför ålderarbetsför ålder: behöver försörja utöver sig själv. Det är alltså ett mått på hur beroende äldre och yngre i ett samhälle är av personer i arbetsför ålderarbetsför ålder:. Enligt VärldsbankenVärldsbanken: är definitionen av arbetsför ålderarbetsför ålder: 15 till 64 år, medan yngre definieras som under 15 år och äldre över 64 år.

Försörjningskvoten världen över ligger generellt på en lägre nivå idag jämfört med 20 år sen. Afrika söder om Sahara har länge haft den högsta kvoten, som idag ligger på runt 83. Det vill säga att per 100 personer i arbetsför ålderarbetsför ålder: behöver försörja runt 83 personer som antingen är yngre eller äldre. Regionen som har haft störst minskning är Södra Asien, där kvoten har minskat runt 16 enheter. Östra Asien har idag den lägsta kvoten av alla regioner på 45, vilket är nästan hälften så mycket som Afrika söder om Sahara. De regionerna som har haft en ökning av kvoten jämfört med år 2000 är Europa och Centralasien samt Nordamerika, med en ökning på runt 4 och 3 enheter.

Lite mer specifikt ser vi att försörjningskvoten för yngre har generellt minskat, medan kvoten för äldre har ökat under de senaste åren. Regionerna med högst försörjningskvot för äldre idag är Europa och Centralasien samt Nordamerika, och regionen som har fått störst ökning är Nordamerika med ungefär 7 enheter jämfört med år 2000. Afrika söder om Sahara är regionen med högst försörjningskvot för yngre idag, och Södra Asien är regionen som har fått störst minskning med cirka 18 enheter jämfört med 20 år sen.

Idag är yngre fortfarande mer beroende av personer i arbetsför ålderarbetsför ålder: än äldre, dock ser vi att i Europa och Centralasien samt Nordamerika är försörjningskvoten för äldre nästan lika hög som för yngre.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi