Ekonomifakta

Fördjupning: Så sätts din lön

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Lön är ersättning för arbete. Vilken nivå lönen ska ligga på är en fråga för bedömningar och förhandlingar. De allra flesta är intresserade av att veta vilken lön man kan få inom olika yrken. Då kan man till exempel botanisera i lönestatistik. Siffrorna ska dock läsas med försiktighet. Det finns många faktorer som påverkar just den lön du får.

När en chef på ett företagföretag: eller en arbetsplats sätter lönen för en medarbetare brukar man säga att tre faktorer är viktiga: hur väl arbetet är utfört, vilken kompetenskompetens: som krävs för arbetet samt hur stor tillgången är på personer med liknande kompetenskompetens:. Ofta sägs det att man bör göra skillnad på person och prestation, och det stämmer här. Det är medarbetarens prestation som värderas i arbetet, inte personen.

Kollektivavtal och lönesamtal

De flesta anställda och arbetsgivarearbetsgivare: i Sverige omfattas av kollektivavtalkollektivavtal:. Ett kollektivavtalkollektivavtal: är ett skriftligt avtal mellan parterna på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:, det vill säga arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden. Kollektivavtalen reglerar bland annat löner och andra ersättningar som till exempel övertidsersättningar.

KollektivavtalKollektivavtal: förhandlas främst på två nivåer: centralt och lokalt. Centrala kollektivavtalkollektivavtal: ingås mellan olika branschers arbetsgivar- och fackförbundfackförbund:. Avtalen kan se olika ut, man brukar prata om olika avtalskonstruktioner . I många fall sluts därefter också lokala kollektivavtalkollektivavtal: mellan enskilda företagföretag: och lokala fackförbundfackförbund:. Genom kollektivavtalen bestäms vilken nivå lönerna ska hålla sig till. I de flesta kollektivavtalkollektivavtal: finns också bestämmelser om ingångslön , det vill säga en lönlön: som betalas till en person som har begränsad erfarenhet av arbetet och som börjar med enklare arbetsuppgifter. För företagföretag: som saknar kollektivavtalkollektivavtal: finns dock inga regler om lönens storlek.

En anställds specifika lönlön: bestäms slutligen genom det anställningsavtal som sluts mellan den enskilde arbetsgivaren och den anställde. Sedan förändras normalt lönenivån genom lönesamtallönesamtal:. Genomgående är att alla dessa avtal, det centrala, det lokala och slutligen det individuella, kan leda till förbättringar men inte får leda till försämrade villkor jämfört med de tidigare slutna avtalen.

Löneavtalsförhandlingar

Bild som visar olika nivåer i lönebildningen.

Ökar lönen med åren?

Vanligtvis ökar en medarbetares skicklighet och lönlön: med åren, antingen för att medarbetaren blir bättre på det hon gör eller för att hon kan ta på sig nya uppgifter, alternativt byter jobb. En medarbetare med låg lönlön: har ofta möjlighet att öka lönen och gör det relativt snabbt. Det har gjorts flera undersökningar som har tittat på lönerörligheten, bland annat görs detta i Svenskt Näringslivs rapport ”Fakta om löner och arbetstider”. Av de personer som tillhörde den tiondel med lägst lönlön: år 2017 har nio av tio rört sig uppåt i lönetrappan inom de 6 efterföljande åren. Sex av tio personer lämnade den lägsta lönenivån redan under det första året.

Loading

Ta statistiken med en nypa salt

Det är svårt att avgöra hur mycket en viss person ska ha i lönlön:. Ofta bedöms medarbetarens arbete utifrån tidigare formulerade mål och förväntningar. Därtill har marknadskrafterna betydelse. Det innebär att om det finns få arbetstagarearbetstagare: som har de kunskaper som arbetet kräver så kan lönen bli högre. Dessutom är det viktigt hur företaget går ekonomiskt och var i landet det ligger. Lönen påverkas dessutom av en rad andra faktorer som har med arbetet att göra. Exempel på dessa kan vara:

Som en hjälp finns det lönestatistik som man kan titta på. Lönestatistik är ofta baserat på faktorer som yrke, ålder, och i förekommande fall examen och examensår. En sådan databas med lönestatistik kan man bland annat hitta på Statistiska Centralbyråns hemsida. Det är dock viktigt att komma ihåg att statistiken bara berättar vad grupper av människor har för genomsnittslön, inte vad en viss anställd ska ha i lönlön:.

Vilken lön ska jag ha?

Vill man veta lite mer noggrant vilken lönlön: som gäller för ett specifikt yrke ska man vända sig till arbetsmarknadens parterparter:, det vill säga fackförbundfackförbund: och arbetsgivarorganisationer, inom den specifika branschen. De sitter på mycket kunskap om hur lönebildningen ser ut i just deras branscher.

Du kan läsa mer om hur löneutvecklingen i Sverige sett ut över tid här och hur lönerna utvecklats i jämförelse med andra länder här .

Senast uppdaterad: 2024-05-31

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad