Ekonomifakta

NEET - Utanförskap bland unga

Senast uppdaterad: 2023-08-07

Youth not in employment, education or training, förkortat NEET, är måttet som används för att mäta utanförskap bland unga internationellt och i Sverige. NEET mäter hur stor andel bland de unga som varken jobbar eller studerar och därmed står utanför både utbildningssystem och arbetsmarknad.

Loading

År 2023 var det 6,7 procent av alla ungdomar i åldern 20-34 år som varken jobbade eller studerade i Sverige. Andelen har sjunkit under de senaste åren men efter ett 2020 präglat av coronapandemin bromsades dock utvecklingen något och nivåerna steg igen. Ur ett internationellt perspektiv är dock nivån i Sverige fortsatt låg. Inom EUEU: ligger genomsnittet kring 12 procent och andelen är högst i Rumänien där 24,3 procent av de unga räknas stå utan jobb och studier.

Personerna i åldersgruppen 20-34 kan ses som homogena i den mån att samtliga avslutat sina obligatoriska skolår och därav är i arbetsför ålderarbetsför ålder:. I övrigt ses gruppen som heterogen i den bemärkelsen att den omfattar personer från olika sociala bakgrunder och utbildningsnivåer.

Att yngre personer inte sysselsätter sig med jobb eller studier kan ha olika förklaringar och vara ett mer eller mindre frivilligt val. Det finns de som under en tid frivilligt väljer att göra något annat, men även de som av olika skäl ofrivilligt hamnar utanför systemen och som senare kan få det svårt att ta sig in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: eller påbörja studier. NEETNEET: är något mer förekommande bland socialt utsatta, utrikesfödda och personer som saknar gymnasial utbildningutbildning:. I Sverige är en stor del av personerna i NEETNEET: arbetssökande men det finns även de som är frånvarande på grund av exempelvis ohälsa eller familjeskäl.

Jämfört med mått som exempelvis ungdomsarbetslöshet , som visar på de unga som vill, kan och söker arbete men även kan innefatta de som studerar, kan NEETNEET: ses som ett mått som mer precist visar på utanförskaputanförskap:. Att gruppen som räknas till NEETNEET: är så diversifierad är dock en av måttets svagheter. Det är helt enkelt svårt att veta hur utsatta gruppen faktiskt är. Vissa behöver troligen mer stöd och hjälp för att komma ut på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: eller in i studier än andra.

Läs mer om utanförskap här .

Senast uppdaterad: 2023-08-07

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad