Ekonomifakta

Försörjning och bidrag

Senast uppdaterad: 2024-03-22

62 procent av befolkningen mellan åldrarna 15-74 har inkomster från arbete som primär inkomstkälla. Cirka 20 procent är på väg in eller ut ur arbetslivet genom att studera eller gå i pension. Men det finns även folk som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. År 2023 försörjdes 701 953 helårspersoner av olika sociala ersättningar och bidrag vilket motsvarar nära 12 procent av befolkningen i åldern 20-64. Den största ersättningsformen år 2023 var sjuk- och aktivitetsersättning.

Loading

Till bidragbidrag: räknas här sjukpenning , sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet , arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt biståndekonomiskt bistånd: och etableringsersättning. En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning under ett år. Om två personer är arbetslösa i sex månader vardera och får full ersättning räknas dessa som en helårsekvivalent. Måttet visar därmed på försörjningsbördan i ersättningssystemet och blir lättare att jämföra mellan olika år. Antalet och andelen helårsekvivalenter var som högst år 1994 då 22,7 procent av befolkningen försörjdes av olika typer av bidragbidrag:. Sedan dess har andelen sjunkit och ligger numera på en betydligt lägre nivå.

En drivande faktor bakom minskningen kan antas vara den åtstramning av socialförsäkringssystemen som skedde under senare delen av 00-talet och påverkade framförallt sjuk- och aktivitetsersättningen. Antalet helårspersoner i ersättningsformen har minskat från en nivå på som högst 454 000 år 2006 till dagens 206 000. Som andel av befolkningen minskade ersättningsformen från 8,5 procent till 3,5 procent 2023, men är fortfarande den största bidragsposten. Både andelen och antalet helårsekvivalenter påverkas av konjunkturcykeln och tenderar att öka under lågkonjunkturer.

Lite mer än hälften av dagens ersättningar och bidragbidrag: utgörs av sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Statistiken inkluderar inte personer under 20 år men du kan läsa mer om utanförskap bland unga här.

Att gå från bidragbidrag: till arbete innebär en betydande vinstvinst: för individen och samhället. Huvuddelen av denna vinstvinst: tillfaller dock inte individen utan staten i form av minskade kostnader för bidragbidrag: och ökade skatteintäkter. Du kan läsa mer om vinsten av att gå från bidrag till jobb här .

Senast uppdaterad: 2024-03-22

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad