Sociala avgifter

Hur mycket det kostar ha någon anställd i Sverige beror både på hur hög lönen är och hur mycket arbetsgivaren betalar utöver det i sociala avgifter. De sociala avgifterna kan delas in i två kategorier: den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent och beräknas på den anställdes lön samt på skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. För en anställd som tjänar 30 000 kronor i månaden blir arbetsgivaravgiften 30 000 × 0,3142 = 9 426 kronor per månad.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften består egentligen av sju olika delavgifter. Sex av dessa är kopplade till socialförsäkringar som till exempel föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Den sjunde delavgiften, den allmänna löneavgiften, är inte kopplad till något försäkringssystem utan är att betrakta som vanlig skatt.

Även om övriga delavgifter är kopplade till socialförsäkringssystemet är det ingen självklarhet att de till fullo ska betraktas som avgifter snarare än skatter. Ett skäl till detta är att den anställde inte kan få högre ersättning från systemen än vad de så kallade förmånstaken medger. Inbetalningar av arbetsgivaravgift på de delar av lönen som överstiger förmånstaken brukar därför även de betraktas som skatt i vanlig bemärkelse.

Utöver den lagstadgade arbetsgivaravgiften finns också avtalade sociala avgifter som arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, kommit överens om. Dessa inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya arbetsuppgifter, försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Avgifterna skiljer sig åt mellan olika avtal och nedanstående uppgifter ska därför tolkas med försiktighet. Sett över tid har både den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna ökat.

Sociala avgifter år 2020 - Arbetare

Procent av bruttolön

Lönedelar ≤ 501000 kr/årLönedelar > 501000 kr/år
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,600,60
Sjukförsäkringsavgift3,553,55
Arbetsskadeavgift0,200,20
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift11,6211,62
=Total lagstadgad31,4231,42
Livförsäkring (TGL)0,150,00
Sjukförsökring (AGS)*0,000,00
Omställningsförsäkring (AGB/TSL)**0,220,00
Föräldrapenningstillägg (FPT)*0,000,00
Arbetsskadeförsäkring (TFA)0,010,01
Avtalspension SAF-LO, premie***4,5030,00
Premiebefrielseförsäkring*0,000,00
= Total avtalad4,8830,01
Finansieras av överskott****0,00
= Total premie som faktureras4,8830,01
Löneskatt på pensionskostnader*****1,107,30
= Totalt37,4068,73
LADDA NER
Källa: Finfa och Skatteverket
* Premie betalas inte år 2020 då bolagen inom AFA Försäkring är välkonsoliderade.
** Avrundat värde. Innefattar Avgångsbidrag (AGB) 0,1455% och Omställlningsstöd (TSL) 0,0772%. TSL är momsbelagd. Företag med hängavtal betalar 0,1455 för Avgångsbidrag (AGB) och 0,3772% för Omställningsstöd (TSL). TSL är mombelagd.
*** Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
**** Eventuellt meddelas en premiereduktionen i början av 2020. Reduktionen finansieras genom ett överskott inom STP-planen via AMF (den gamla pensionplanen för arbetare).
***** Ungefärliga siffror.

 

Sociala avgifter år 2020 - Tjänstemän ITP 1

Procent av bruttolön

Lönedelar ≤ 41 750 kr/månLönedelar > 41 750 kr/mån
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,600,60
Sjukförsäkringsavgift3,553,55
Arbetsskadeavgift0,200,20
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift11,6211,62
=Total lagstadgad31,4231,42
Ålderspension, ITP 1*4,5030,00
Sjukförsäkring0,090,47
Livförsäkring (TGL)***0,150,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)0,030,03
Omställningsavtal (TRR och AGE)**0,000,00
Premiebefrielseförsäkring*0,111,19
= Total avtalad***4,8831,69
Löneskatt på pensionskostnader***1,107,60
= Totalt***37,4070,71
LADDA NER
Källa: Finfa och Skatteverket
* Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
** Premie betalas inte av medlemsföretag i Svenskt Näringsliv då TRR är välkonsoliderat. Företag med hängavtal betalar 0,4 procent.
*** Ungefärliga siffror.

Collectums hemsida kan du räkna ut vad ITP 1 kostar för företaget.

Sociala avgifter år 2020 - Tjänstemän ITP 2

Premierna för ITP 2 varierar kraftigt från individ till individ. De påverkas av flera faktorer som bland annat den anställdas lön, ålder, tidigare intjänad pension och inkomstbasbeloppets förändring. På Alectas hemsida kan du göra en uppskattning om vad ITP 2 kostar för företaget. I Alectas internetkontor kan du göra en exakt beräkning av företagets kostnad för ITP 2.

Premier ITP 2

                 
ITP 2 (ålderspension, ITPK, m.m.)* Individuell
TGL ca 0,15
TFA 0,03
TRR** 0
Total avtalad* Individuell

Källa: Finfa
* Flera faktorer påverkar storleken på premien för den anställdas ITP 2, bland annat; lön, ålder, tidigare intjänad pension och inkomstbasbeloppets förändring. Premie betalas på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp (2 004 000 kronor/år) och betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
** Premie betalas inte av medlemsföretag i Svenskt Näringsliv då TRR är välkonsoliderat. Hängavtalsföretag betalar 0,4 procent.