Koldioxid per capita - internationellt

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra rika länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen.

Rika länder släpper oftast ut mer koldioxid per capita än vad fattiga länder gör. I jämförelse med andra rika länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita. För 2021 ligger Sveriges utsläpp på cirka 3,8 ton per person medan de genomsnittliga utsläppen i världen ligger på 4,8 ton per person. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet

Den stora andelen elanvändning, framförallt inom basindustrin, har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom elproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraft. Dessa ger inte upphov till direkta koldioxidutsläpp. Samma mönster gäller för länder som Schweiz och Frankrike, som i likhet med Sverige har hög andel koldioxidfri elproduktion i sina nationella energisystem.

Koldioxid är den mest uppmärksammade växthusgasen men en rad andra gaser påverkar också växthuseffekten, exempelvis kväveoxider. Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för koldioxid och data finns tillgänglig fram till år 2018. Koldioxid utgör dock tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxid är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas. Data för fler länder finns tillgängligt hos EU-kommissionen