BNP - Sverige

0,2Procent
2019, kv 4

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 5 026 miljarder kronor 2019. Under det fjärde kvartalet 2019 ökade BNP med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal. Helåret 2019 var tillväxten preliminärt 1,2 procent.

Bruttonationalprodukten, BNP, beskriver storleken på ett lands ekonomi och beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet under en viss period, antingen ett kvartal eller ett år. Genom att dividera BNP med antalet invånare, BNP per capita, får man en ungefärlig bild av hur rikt landet är.

2019 uppgick Sveriges BNP till 5 026  miljarder kronor. Internationellt sett är vi den åttonde största ekonomin i EU (2018). USA, som är världens största ekonomi, är 36 gånger större än den svenska.

BNP är också det vanligaste måttet som används för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av BNP över tid. För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt lite drygt två procent per år sett från 1970 fram till idag. Under denna period har dock Sverige upplevt flera djupa lågkonjunkturer

Ett långvarigt avbrott i tillväxten inträffade under 1990-talets början då BNP minskade tre år i rad. Nästa större nedgång kom i början av 2000-talet när ekonomin först drabbades av IT-kraschen år 2000 och kort därefter av den nedgång som följde i spåren av terroristattackerna den 11 september 2001. Senaste avbrottet i tillväxten kom under 2008 då den globala finanskrisen orsakade en mycket djup nedgång. 2009 krympte Sveriges BNP med över 4 procent, vilket var den största uppmätta nedgången för ett enskilt år sedan 1950.

Efter finanskrisen skedde först en snabb återhämtning med mycket hög tillväxt under 2010, men den tilltagande skuldkrisen i euroområdet gjorde att ekonomin kort därpå åter bromsade in. Skuldkrisen förlängde lågkonjunkturen och det skulle dröja ända tills 2016 innan Sverige åter trädde in i högkonjunktur. Kulmen på denna högkonjunktur nåddes 2018 och vi är nu framme vid dess slutpunkt.

Genom att klicka på de mindre diagrammen kan du studera BNP-utvecklingen per kvartal eller på årsbasis. Du kan också välja mellan serier som visar tillväxten i procent eller BNP i kronor. Samtliga serier uttrycks i fasta priser vilket betyder att man har räknat bort prisförändringar eller, lite förenklat, justerat för inflationen. En mer detaljerad genomgång av Sveriges BNP för det senaste året hittar du här. En översikt av den historiska BNP-utvecklingen återfinns här.