Småföretagens varuexport och jobben

Mellan 2000 och 2019 mer än fördubblades varuexporten för småföretagen, vilket är en snabbare utveckling än för de medelstora och stora företagen. Om småföretagens export fortsätter att öka kan det skapa tiotusentals jobb under kommande år.

En vanlig uppfattning är att de stora företagen står för exporten av varor, medan de mindre företagen framför allt är underleverantörer till storföretagen eller säljer olika former av tjänster. Men i själva verket ökar de mindre företagens roll i varuexporten gradvis.

Tidigare var det svårare för små företag att bygga upp de nätverk och kanaler som behövdes för att sälja över gränserna. Men utvecklingen av digitala kanaler har gjort det lättare för mindre företag att marknadsföra sina produkter till omvärlden. Det är också vanligt att nätverk av mindre företag samverkar med varandra, för att tillsammans kunna exportera. De små och medelstora företag som riktar sig mot en internationell marknad är typiskt också de som har högre tillväxtvilja, starkare framtidstro och större fokus på digitalisering.

Småföretagens export växer snabbast

Mellan 2000 och 2019 ökade exporten av varor i mindre företag (upp till 49 anställda) med cirka 140 procent efter justering för inflationen. Samtidigt ökade de medelstora företagens (50–249 anställda) varuexport med cirka 65 procent och storföretagens export (250+ anställda) med cirka 20 procent. Som vi kan se i figuren ovan står fortfarande storföretagen för merparten av exporten, men de mindre företagens betydelse växer gradvis.

Ungefär en fjärdedel av Sveriges varuexport sker via småföretagen. Dessutom finns många småföretag som importerar olika varor från omvärlden och säljer dem i Sverige. Mer än en tredjedel av varuimporten sker faktiskt genom de mindre företagen. Dessutom har importandelen ökat. Men småföretagens andel av exporten har ökat ännu mer.

En särskilt viktig roll har småföretagen för exporten till övriga Norden, i och med att de står för mer än en tredjedel av varuexporten. De nordiska grannländerna är geografiskt nära Sverige och det finns få byråkratiska hinder för handeln. Som jämförelse kommer bara en tjugondel av varuexporten till Kina från småföretagen. Ju smidigare handeln fungerar, desto större roll har småföretagen i handeln. Typiskt inriktar sig småföretag på export av varor till antingen Norden eller till EU:s interna marknad.

En viktig jobbskapare

I Sverige finns cirka 95 000 till 125 000 personer som direkt är sysselsatta med småföretagens varuexport. Dessutom finns många ytterligare som jobbar som underleverantörer eller säljer stödtjänster. Totalt finns ungefär 190 000 till 250 000 personer som direkt eller indirekt jobbar med småföretagens exportverksamhet.

Ifall småföretagens varuexport växer med 10 procent, kan det skapa ungefär 10 000 jobb i direktexporten. Totalt, om vi även räknar med dem som jobbar med att stötta småföretagens export, blir det mellan 20 000 och 25 000 nya arbetstillfällen som skapas.

Potentialen är stor i att skapa fler jobb genom att främja de mindre företagens export. För att lyckas på bästa sätt gäller det bland annat att de myndigheter som stöttar exportföretagen bättre anpassar sina verksamheter till de mindre företagens villkor. Olika offentliga myndigheter stöttar idag företagens exportverksamheter med rådgivning och finansiering. En utmaning är att bättre anpassa dessa program till de mindre företagens villkor och utmaningar.

I statistiken är det svårt att se hur mycket av tjänsteexporten som sker bland de mindre företagen. Men Tillväxtverkets siffror visar att andelen av småföretagen som har exportintäkter är betydligt större i industrin än i tjänstesektorn. Om tjänstehandeln inom EU underlättas, finns stora möjligheter för Sveriges ekonomi att växa, genom en utökad tjänsteexport av småföretagen.