Sociala avgifter

Hur mycket det kostar ha någon anställd i Sverige beror både på hur hög lönen är och hur mycket arbetsgivaren betalar utöver det i sociala avgifter. De sociala avgifterna kan delas in i två kategorier: den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent och beräknas på den anställdes lön samt på skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. För en anställd som tjänar 30 000 kronor i månaden blir arbetsgivaravgiften 30 000 × 0,3142 = 9 426 kronor per månad.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften består egentligen av sju olika delavgifter. Sex av dessa är kopplade till socialförsäkringar som till exempel föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Den sjunde delavgiften, den allmänna löneavgiften, är inte kopplad till något försäkringssystem utan är att betrakta som vanlig skatt.

Även om övriga delavgifter är kopplade till socialförsäkringssystemet är det ingen självklarhet att de till fullo ska betraktas som avgifter snarare än skatter. Ett skäl till detta är att den anställde inte kan få högre ersättning från systemen än vad de så kallade förmånstaken medger. Inbetalningar av arbetsgivaravgift på de delar av lönen som överstiger förmånstaken brukar därför även de betraktas som skatt i vanlig bemärkelse.

Utöver den lagstadgade arbetsgivaravgiften finns också avtalade sociala avgifter som arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, kommit överens om. Dessa inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya arbetsuppgifter, försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Avgifterna skiljer sig åt mellan olika avtal och nedanstående uppgifter ska därför tolkas med viss försiktighet. Sett över tid har både den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna ökat.

Sociala avgifter år 2019 - Arbetare

Procent av bruttolön

Lönedelar ≤ 483 000 kr/årLönedelar > 483 000 kr/år
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,600,60
Sjukförsäkringsavgift3,553,55
Arbetsskadeavgift0,200,20
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift11,6211,62
=Total lagstadgad31,4231,42
Livförsäkring (TGL)0,150,00
Sjukförsökring (AGS)*0,000,00
Omställningsförsäkring (AGB/TSL)**0,080,00
Föräldrapenningstillägg (FPT)*0,000,00
Arbetsskadeförsäkring (TFA)0,010,01
Avtalspension SAF-LO, premie***4,5030,00
Premiebefrielseförsäkring*0,000,00
= Total avtalad4,7430,01
Finansieras av överskott****-0,200,00
= Total premie som faktureras4,5430,01
Löneskatt på pensionskostnader*****1,107,30
= Totalt37,0668,73
LADDA NER
Källa: Finfa och Skatteverket
* Premie betalas inte år 2019 då bolagen inom AFA Försäkring är välkonsoliderade.
** Avrundat värde. Innefattar Avgångsbidrag (AGB) 0% och Omställlningsstöd (TSL) 0,0773%. TSL är momsbelagd. Företag med hängavtal betalar 0,3773 procent exkl moms.
*** Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
**** Premiereduktion som finansieras genom ett överskott inom STP-planen via AMF (den gamla pensionplanen för arbetare).
***** Ungefärliga siffror.

 

Sociala avgifter år 2019 - Tjänstemän ITP 1

Procent av bruttolön

Lönedelar ≤ 40 250 kr/månLönedelar > 40 250 kr/mån
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,600,60
Sjukförsäkringsavgift3,553,55
Arbetsskadeavgift0,200,20
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift11,6211,62
=Total lagstadgad31,4231,42
Ålderspension, ITP 1*4,5030,00
Sjukförsäkring0,120,51
Livförsäkring (TGL)***0,150,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)0,030,03
Omställningsavtal (TRR och AGE)**0,000,00
Premiebefrielseförsäkring*0,121,19
= Total avtalad***4,9231,73
Löneskatt på pensionskostnader***1,107,60
= Totalt***37,4470,75
LADDA NER
Källa: Finfa och Skatteverket
* Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
** Premie betalas inte av medlemsföretag i Svenskt Näringsliv då TRR. Företag med hängavtal betalar 0,4 procent.
*** Ungefärliga siffror.

Sociala avgifter år 2019 - Tjänstemän ITP 2

Procent av bruttolön

Samtliga lönedelar
Ålderspensionsavgift10,21
Efterlevandepensionsavgift0,60
Sjukförsäkringsavgift3,55
Arbetsskadeavgift0,20
Föräldraförsäkringsavgift2,60
Arbetsmarknadsavgift2,64
Allmän löneavgift11,62
= Total lagstadgad31,42
ITP 2*13,80
Livförsäkring (TGL)***0,15
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)0,03
Omställningsavtal (TRR)**0,00
= Total avtalad***13,98
Löneskatt på pensionskostnader***3,35
= Totalt***48,75
LADDA NER
Källa: Finfa och Skatteverket
* Prognos för år 2019, stora avvikelser förekommer. Premien ligger normalt mellan 5 och 20 %. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till löneutvecklingen under 2019. Effekten av lönökning kan uppskattas genom att anta att en löneökning på 1 % ger en ökad premie på cirka 1,3 procentenheter. Premie betalas på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp (1 932 000 kronor/år). Premie betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
** Premie betalas inte av medlemsföretag i Svenskt Näringsliv då TRR. Företag med hängavtal betalar 0,3 procent.
*** Ungefärliga siffror.