Sociala avgifter

Hur mycket det kostar ha någon anställd i Sverige beror både på hur hög lönen är och hur mycket arbetsgivaren betalar utöver det i sociala avgifter. De sociala avgifterna kan delas in i två kategorier: den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent och beräknas på den anställdes lön samt på skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. För en anställd som tjänar 25 000 kronor i månaden blir arbetsgivaravgiften 25 000 × 0,3142 = 7 855 kronor per månad.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften består egentligen av sju olika delavgifter. Sex av dessa är kopplade till socialförsäkringar som till exempel föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Den sjunde delavgiften, den allmänna löneavgiften, är inte kopplad till något försäkringssystem utan är att betrakta som vanlig skatt.

Även om övriga delavgifter är kopplade till socialförsäkringssystemet är det ingen självklarhet att de till fullo ska betraktas som avgifter snarare än skatter. Ett skäl till detta är att den anställde inte kan få högre ersättning från systemen än vad de så kallade förmånstaken medger. Inbetalningar av arbetsgivaravgift på de delar av lönen som överstiger förmånstaken brukar därför även de betraktas som skatt i vanlig bemärkelse.

Utöver den lagstadgade arbetsgivaravgiften finns också avtalade sociala avgifter som arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, kommit överens om. Dessa inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya arbetsuppgifter, försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Avgifterna skiljer sig åt mellan olika avtal och nedanstående uppgifter ska därför tolkas med viss försiktighet. Sett över tid har både den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna ökat.

Sociala avgifter år 2017 - Arbetare

 

Procent av bruttolön

Lönedelar ≤ 461 250 kr/årLönedelar > 461 250 kr/år
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,700,70
Sjukförsäkringsavgift4,354,35
Arbetsskadeavgift0,200,20
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift10,7210,72
=Total lagstadgad31,4231,42
Livförsäkring (TGL)*0,000,00
Sjukförsökring (AGS)*0,000,00
Omställningsförsäkring (AGB/TSL)**0,300,00
Föräldrapenningstillägg (FPT)*0,000,00
Arbetsskadeförsäkring (TFA)0,010,01
Avtalspension SAF-LO, premie***4,2530,00
Premiebefrielseförsäkring*0,000,00
= Total avtalad4,5630,01
Löneskatt på pensionskostnader****1,007,30
= Totalt36,9868,73
Källa: Finfa och Skatteverket
* Premie betalas inte år 2017 då bolagen inom AFA Försäkring är välkonsoliderade.
** Företag med hängavtal betalar 0,6 procent.
*** Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år. Genom ett överskott inom STP-planen minskas premien 2017 med 0,25 procentenheter.
**** Ungefärliga siffror.

 

Sociala avgifter år 2017 - Tjänstemän ITP 1

Procent av bruttolön

Lönedelar ≤ 38 438 kr/månLönedelar > 38 438 kr/mån
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,700,70
Sjukförsäkringsavgift4,354,35
Arbetsskadeavgift0,200,20
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift10,7210,72
=Total lagstadgad31,4231,42
Ålderspension, ITP 1*4,5030,00
Sjukförsäkring0,130,63
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)***0,150,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)0,030,03
Omställningsavtal (TRR)**0,300,30
Premiebefrielseförsäkring*0,141,09
= Total avtalad5,2532,05
Löneskatt på pensionskostnader***1,107,50
= Totalt37,7770,97
Källa: Finfa och Skatteverket
* Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
** Företag med hängavtal betalar 0,70 procent.
*** Ungefärliga siffror.

Sociala avgifter år 2017 - Tjänstemän ITP 2

Procent av bruttolön

Samtliga lönedelar
Ålderspensionsavgift10,21
Efterlevandepensionsavgift0,70
Sjukförsäkringsavgift4,35
Arbetsskadeavgift0,20
Föräldraförsäkringsavgift2,60
Arbetsmarknadsavgift2,64
Allmän löneavgift10,72
= Total lagstadgad31,42
ITP 2*13,60
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)***0,15
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)0,03
Omställningsavtal (TRR)**0,30
= Total avtalad14,10
Löneskatt på pensionskostnader***3,30
= Totalt48,82
Källa: Finfa och Skatteverket
* Prognos för år 2017, stora avvikelser förekommer. Premien ligger normalt mellan 5 och 20%. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till löneutvecklingen under 2017. Effekten av lönökning kan uppskattas genom att anta att en löneökning på 1% ger en ökad premie på ca 0,55 procentenheter. Premie betalas på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp (1 845 000 kr/år). Premie betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
** Hängavtalsföretag betalar 0,7%
*** Ungefärliga siffror.