Arbetsgivaravgift

31,42Procent
2019

Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön. Arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt under 1970-talet och uppgår idag till 31,42 procent i normalfallet.

Arbetsgivaravgiften infördes i Sverige år 1960 och skattesatsen, som tillämpas på den anställdes bruttolön, uppgick inledningsvis endast till några få procent. Därefter höjdes arbetsgivaravgiften successivt och har sedan slutet av 1970-talet överstigit 30 procent. Som högst var den i början av 1990-talet då skattesatsen närmade sig 40 procent.

Arbetsgivaravgiften är av stor betydelse då den tillsammans med lönen och de avtalade sociala avgifterna avgör hur höga anställningskostnaderna blir. Den är också av stor betydelse för statsfinanserna då den genererar över en fjärdedel av den offentliga sektorns skatteintäkter. Trots betydelsen är kännedomen om arbetsgivaravgiftens storlek inte särskild god bland allmänheten. Detta beror troligen delvis på att den sällan redovisas på lönebesked.

Mellan 2007 och 2016 var arbetsgivaravgiften nedsatt för ungdomar. Denna nedsättning slopades helt den 1 juni 2016. 2019 införs dock en ny nedsättning för personer födda 2001-2003, som innebär att arbetsgivaravgiften uppgår till 10,21 procent på månadslöner upp till 25 000 kronor. Förändringen gäller löneutbetalningar gjorda efter den 1 augusti.

Även arbetsgivaravgiften för äldre har varierat genom åren. Den senaste förändringen gjordes den 1 juli 2019 då den särskilda löneskatten för äldre slopades. Detta innebar att arbetsgivaravgiften sänktes med 6,15 procentenheter till 10,21 procent  (se tabell nedan för mer information).

Förutom de förändringar som gjorts i nedsättningarna för äldre och ungdomar har arbetsgivaravgiften inte justerats särskilt mycket under senare år. Den senaste förändringen av normalskattesatsen genomfördes år 2009 då arbetsgivaravgiften sänktes med en procentenhet till 31,42 procent – en nivå som även gäller för 2019.

Om du är egen företagare och bedriver verksamheten i enskild firma eller handelsbolag får du själv betala sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna för 2019 uppgår till 28,97 procent. Även här finns vissa nedsättningar för äldre.

Arbetsgivar- och egenavgifter 2019

Procent

ArbetsgivaravgiftEgenavgift
Födda 1937 eller tidigare6,156,15
Födda 1938-1953*10,2110,21
Födda 2001-2003**10,2128,97
Alla övriga31,4228,97
LADDA NER
Källa: Skatteverket
* Fram till den 1 juli 2019 betalade man även särskild löneskatt för äldre om 6,15 procent vilket innebar att arbetsgivaravgiften uppgick till 16,36 procent.
** Gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. På lönedelar över detta betalas full arbetsgivaravgift. Gäller på löneutbetalningar gjorda efter 1 augusti 2019.

 

Arbetsgivaravgiften består av sju delavgifter. Den enskilt största av dessa år 2019 är den så kallade allmänna löneavgiften. Denna är inte kopplad till vare sig socialförsäkringssystemet eller ålderspensionen utan är egentligen en helt vanlig skatt. Genom att klicka på det mindre diagrammet högst upp kan du ta del av hur de olika delavgifterna har förändrats över tid.