Växthusgaser per sektor - internationellt

Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2015 till drygt 17 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Globalt sett beräknas USA, EU och Kina stå för hälften av världens utsläpp av växthusgaser

Beräkningen av globala utsläpp av växthusgaser innefattar stor osäkerhet eftersom det endast är länder i klimatkonventionen som måste rapportera sina utsläpp. Detta innebär att många övriga länder inte har fullständig statistik över sina utsläpp,detta gör det svårt att beräkna ett mått på totala globala utsläpp. På grund av osäkerheten presenteras här endast statistiken för de länder som har rapporteringskrav, det vill säga länder i Annex 1. Annex 1 omfattar industrialiserade länder som var medlemmar i OECD år 1992 samt ekonomier i övergång till industrialiserade länder (EIT) inklusive Ryssland, Baltikum, och många central- och östeuropeiska stater.

Annex 1 släppte totalt ut cirka 17 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015. Den sektorn med absolut störst utsläpp var energisektorn med drygt 14 000 miljoner ton. Industriprocesser gav upphov till utsläpp på knappt 1 300 miljoner ton och jordbruket svarade för cirka 1 430 miljoner ton år 2015.

I Annex 1 är det USA och EU som svarar för de största utsläppen av växthusgaser. USA:s utsläpp uppgick år 2015 till drygt 6 300 miljoner ton koldioxidekvivalenter medan utsläppen från EU uppgick till drygt 4 300 miljoner ton. Utsläppen av växthusgaser inom EU har minskat med 24 procent sedan 1990.