Växthusgaser - internationellt

Utsläppen av växthusgaser har bland de länder som ingår i Annex 1 minskat med ungefär 10 procent sedan 1990. Tittar man istället på global statistik har utsläppen tvärtom ökat.

Beräkningar av globala utsläpp av växthusgaser är osäkra eftersom det endast är länder i klimatkonventionen som måste rapportera sina utsläpp. Detta innebär att många övriga länder inte har fullständig statistik över sina utsläpp, vilket gör att den totala statistiken kan vara missvisande. På grund av osäkerheten presenteras här endast statistiken för de länder som har rapporteringskrav, det vill säga länder i Annex 1. Annex 1 omfattar industrialiserade länder som var medlemmar i OECD år 1992 samt ekonomier i övergång till industrialiserade länder (EIT) inklusive Ryssland, Baltikum, och många central- och östeuropeiska stater.

Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med nästan 10 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 18 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2012 låg de på drygt 17 000 miljoner ton. Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna. Det ser man inte minst av att utsläppen från industriprocesser sjönk med nästan 15 procent mellan 2008 och 2009. I absoluta termer har minskningen varit störst inom energisektorn. Utsläppen därifrån har minskat med 1240 miljoner ton mellan 1990 och 2012. Energisektorn är också den sektor där utsläppen totalt sett är störst.