Koldioxideffektivitet - internationellt

Energiförsörjningen är genom användningen av fossila bränslen starkt kopplad till utsläpp av koldioxid. Utsläpp av koldioxid är i sin tur en starkt bidragande orsak till växthuseffekten. I en internationell jämförelse är Sverige bland de mest koldioxideffektiva länderna inom OECD och EU. Sedan 1970 har Sverige minskat andelen fossilt bränsle och ersatt det med kärnkraft, biobränsle och vattenkraft.

I en jämförelse med andra i-länder har Sverige både låga koldioxidutsläpp per capita och per enhet BNP, vilket också brukar kallas för koldioxidintensitet. Sverige ligger en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD. En bidragande orsak till detta är att andelen fossila bränslen har minskat kraftigt sedan 1970-talet. Däremot varierar andelen beroende på vilken sektor i samhället som studeras.

Den stora andelen elanvändning i Sverige, framförallt inom basindustrin, har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom kraftproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraft, vilka inte ger upphov till direkta koldioxidutsläpp. Det samma gäller för Schweiz, Norge, Japan och Island som i likhet med Sverige har hög andel koldioxidfri elproduktion i sina nationella energisystem.

Sverige och EU har godkänt Kyoto-protokollet och därmed åtagit sig att begränsa utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. EU har antagit ett direktiv om ett gemensamt system för handel med utsläppsrätter, som ett led i att uppfylla Kyoto-avtalet, vilket infördes den 1 januari 2005. Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt begränsa utsläppen inom de sektorer som berörs, främst processindustri samt el- och värmeverk.

Koldioxideffektivitet i olika länder, år 2015. Utsläpp av CO2 i förhållande till folkmängd och BNP

Kg CO2 per BNP (2005 USD)

Ton CO2 per capitaKg CO2 per BNP (2005 USD)
Australien15,830,26
USA15,530,30
Luxemburg15,470,14
Kanada15,320,31
Estland11,830,67
Sydkorea11,580,46
Ryssland10,190,85
Tjeckien9,440,44
Nederländerna9,210,18
OECD9,180,24
Japan8,990,19
Tyskland8,930,20
Belgien8,250,18
Finland7,680,17
Irland7,610,12
Polen7,340,51
Österrike7,200,15
Norge7,070,08
Nya Zeeland6,740,19
Kina6,591,01
Island6,200,14
Storbritannien5,990,15
Grekland5,950,26
Danmark5,630,09
Italien5,450,16
Slovakien5,430,29
Spanien5,320,17
Portugal4,540,21
Schweiz4,510,06
Världen4,400,43
Frankrike4,370,10
Ungern4,320,30
Turkiet4,100,29
Sverige3,780,07
Mexiko3,660,37
Brasilien2,170,19
Indien1,580,90
Källa: International Energy Agency