Koldioxid per capita - internationellt

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra länder. En avgörande orsak till detta är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen.

I en jämförelse med andra i-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita och ligger en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD. Att det ser ut på det sättet beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet.

Den stora andelen elanvändning, framförallt inom basindustrin, har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom kraftproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraft. Dessa ger inte upphov till direkta koldioxidutsläpp. Samma mönster gäller för länder som Schweiz och Frankrike, som i likhet med Sverige har hög andel koldioxidfri elproduktion i sina nationella energisystem.

Koldioxid är den mest uppmärksammade växthusgasen men en rad andra gaser påverkar också växthuseffekten, exempelvis kväveoxider.