Utsläpp till luft

Utsläppen av luftförorenande ämnen i Sverige har generellt sett tenderat att minska sedan 1990. Störst har minskningen varit för svaveldioxider där utsläppen har fallit med 85 procent.

Totalt sett har utsläppen till luft minskat sedan 1990. Under samma tidsperiod, 1990-2020, ökade Sveriges BNP med 81 procent. 

Näringslivet har allt sedan miljödebatten startade i början av 1960-talet stått i fokus för åtgärder. Till en början var intresset i många fall riktat enbart mot industrin medan andra källor som till exempel jordbruk och lokaluppvärmning lämnades nästan helt utanför det prioriterade åtgärdsarbetet. En balansering har emellertid skett mellan samhällets sektorer så att även andra sektorer har fått bära en större del av åtgärderna.

Till exempel vidtog industrin från 1990 en rad åtgärder för att minska utsläppen av bilavgaser. Industrin tog också ett stort ansvar för åtgärderna under decennierna före 1990 men den typen av jämförande statistik finns inte samlat för åren före 1990.

Detaljerad utsläppsstatistik för luftföroreningar finns här: 

Växthusgaser - utveckling

Växthusgaser per sektor

Flyktiga organiska ämnen

Svaveldioxid

Partiklar

Kväveoxider

Koldioxid - historisk utveckling