Fattigdomen i världen

Sedan 1990 har fattigdomen i världen minskat dramatiskt till följd av stark ekonomisk tillväxt och stigande välstånd. Trots framstegen lever fortfarande över 700 miljoner människor under gränsen för extrem fattigdom och många utmaningar kvarstår för att utrota den.

Extrem fattigdom mäts som antalet eller andelen människor som lever på mindre än 1,90 dollar per dag i köpkraftsjusterade termer. Enligt båda måtten har fattigdomen minskat sedan 1990 som en följd av en stark ekonomisk tillväxt. Andelen fattiga har minskat från 36 till 10 procent och antalet har minskat med över en miljard människor.

Det första målet för global fattigdomsbekämpning sattes år 2000 i de så kallade millenniemålen. Målet var att fattigdomen skulle halveras mellan 1990 och 2015. Detta uppnåddes sex år före utsatt tid och 2015 var det mer än en miljard färre som levde i fattigdom jämfört med 1990. Det nya målet som Världsbanken satt upp är att mindre än tre procent av världens befolkning ska leva i fattigdom år 2030.

Att fattigdomen minskat beror på att det ekonomiska välståndet i världen stigit kraftigt, vi har haft en stark tillväxt av BNP per capita. Den ekonomiska tillväxten går i sin tur hand i hand med ett förbättrat företagsklimat, utveckling av finansiella system, en förstärkt rättsstat och bättre korruptionskontroll. Utvecklingen av dessa institutionella faktorer är dock svagare i regioner som är instabila och konfliktdrabbade. Där har fattigdomsbekämpningen också gått långsammare och Världsbanken menar därför att fattigdomen i framtiden riskerar att koncentreras till instabila och konfliktdrabbade regioner i allt högre utsträckning.

I Östra Asien har utvecklingen gått snabbast, där fattigdomen i Kina och Indonesien sjunkit dramatiskt. I Afrika söder om Sahara däremot har andelen fattiga visserligen sjunkit, men befolkningen har samtidigt vuxit. Totalt sett har antalet fattiga därför ökat. Idag bor mer än hälften av världens fattiga i regionen. Enligt Världsbankens prognoser kommer 87 procent av alla fattiga i världen att vara bosatta i Afrika söder om Sahara år 2030.