Konjunkturen - Barometerindikatorn

119,8 indikatorn
jun-21

I juni steg Konjunkturinstitutets Barometerindikator till 119,8 från 119,3 i maj. Samtliga indikatorer ligger över sitt historiska medelvärde. Hushållens konfidensindikator föll något, medan indikatorn för tjänstesektorn, detaljhandeln och bygg- och anläggningsverksamhet steg.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

Den senaste tiden har präglats av coronakrisen. I april 2020 föll indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter har indikatorn stigit och den ligger nu på historiskt höga nivåer. Trots återhämtningen sedan våren 2020 är läget i ekonomin alltjämt osäkert för många sektorer.