Konjunkturen - Barometerindikatorn

110,2Indikatorn
jan-18

Konjunkturinstitutets Barometerindikator, som mäter stämningsläget i ekonomin, minskade med 1,8 enheter i januari till 110,2. Barometerindikatorn ligger kvar klart över det historiska genomsnittet på 100. 

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin pejlas av bland företag och hushåll.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om indikatorn ligger över 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ser man konjunktursvängningarna tydligt. Särskilt framträdande är IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även den senaste högkonjunkturen under 2007 samt finanskris och skuldkris under 2008 syns tydligt.

Efter det kraftiga fallet 2008 började stämningsläget i ekonomin att repa sig under andra halvan av 2009. Optimismen fortsatte sedan att växa under 2010. Under våren och sommaren 2011 började dock stämningsläget att åter bli mer dämpat i takt med att det kom allt fler negativa signaler om den internationella konjunkturutvecklingen.

Under 2013 vände sedan tendensen uppåt igen, i riktning mot mer normala nivåer. Uppgången har följt den allmänna konjunktursförstärkning som skett sedan dess, men stämningsläget har samtidigt hållits tillbaka av att hushållen haft en mer negativ syn på hur samhällsekonomin i stort utvecklas. Under 2016 vände dock denna tendens och hushållen började åter bli mer optimistiska i sina omdömen om hur den svenska ekonomin utvecklas.