Konjunkturen - Barometerindikatorn

121,1 indikatorn
aug-21

I augusti föll Konjunkturinstitutets Barometerindikator till 121,1 från 121,9 i juli. Samtliga indikatorer ligger över sitt historiska medelvärde. Detaljhandelns konfidensindikator såväl som indikatorn för tjänstesektorn föll något, medan hushållens konfidensindikator, indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet och tillverkningsindustrin steg.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

Den senaste tiden har präglats av coronakrisen. I april 2020 föll indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter har indikatorn stigit och den ligger nu på historiskt höga nivåer.