Konjunkturen - Barometerindikatorn

119,3 indikatorn
maj-21

I maj steg Konjunkturinstitutets Barometerindikator till 119,3. Samtliga indikatorer steg och ligger nu över sitt historiska medelvärde. Hushållens konfidensindikator bidrog mest till uppgången under månaden.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

De senaste månaderna präglas helt och hållet av coronakrisen. I mars började denna till viss del göra avtryck i undersökningen. I april föll sedan indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter har det sedan skett en gradvis förbättring.

Trots återhämtningen sedan våren 2020 är läget i ekonomin alltjämt osäkert för många sektorer. Jämfört med mars 2020, då coronakrisen tydligt börja påverka mätningarna, är läget ljusare för samtliga sektorer. Det återstår dock att se om den positiva utvecklingen under aprill och maj 2021 kommer att bli ihållig. 

Indikatorer i Konjunkturbarometern

Medelvärde 100

mar-20maj-21Förändring
Barometerindikatorn93,9119,325,4
Tillverkningsindustri101,3126,024,7
Bygg & anläggning99,1107,18,0
Detaljhandel104,6110,45,8
Tjänstesektorn88,3109,721,4
Hushåll89,9112,322,4
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet