Konjunkturen - Barometerindikatorn

64,1Indikatorn
maj-20

Konjunkturinstitutets Barometerindikator, som mäter stämningsläget i ekonomin, pekar även i maj på ett synnerligen allvarligt ekonomiskt läge. Trots en viss uppgång sedan rekordfallet i april ligger indikatorn alltjämt lägre än den tidigare bottennivån från finanskrisen.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

De två senaste mätpunkterna, april och maj 2020, avspeglar tydligt den enorma påverkan coronakrisen haft på ekonomin. Nedgången i april var den största som någonsin uppmätts. I maj skedde sedan en liten uppgång men indikatorn ligger ändå kvar på en synnerligen låg nivå.

Jämfört med mars har samtliga sektorer i näringslivet bidragit till det branta raset. Störst har nedgången varit i tjänstesektorn där indikatorn fallit med 33 enheter sedan mars, men även inom industrin och detaljhandeln är läget just nu mycket svagt. Inom bygg- och anläggningssektorn har stämningsläget än så länge inte fallit lika kraftigt, men trots det är även där läget att betrakta som mycket svagt i maj. Pessimismen är också fortsatt stor bland hushållen. En viss uppgång noterades visserligen i synen på den egna ekonomin i maj, men sammantaget är läget mycket svagt även bland hushållen. 

Indikatorer i Konjunkturbarometern

Medelvärde 100

mar-20maj-20Diff mar-maj
Barometerindikatorn92,364,1-28,2
Tillverkningsindustri100,176,8-23,3
Bygg & anläggning99,189,0-10,1
Detaljhandel104,877,4-27,4
Tjänstesektorn85,952,6-33,3
Hushåll89,177,3-11,8
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet