Konjunkturen - Barometerindikatorn

109,5 indikatorn
apr-22

Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll i april till 109,5 från 110,3 i mars. Hushållens stämningsläge är mycket svagt, men sammantaget är stämningsläget i ekonomin fortfarande högt.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin starkare än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

Den senaste tiden har präglats av coronakrisen. I april 2020 föll indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter har indikatorn stigit och den har legat på ett starkt stämningsläge i ekonomin sedan början av 2021.