Konjunkturen - Barometerindikatorn

97,1Indikatorn
jan-20

Konjunkturinstitutets Barometerindikator, som mäter stämningsläget i ekonomin, steg med 3,6 enheter till 97,1 i januari. Indikatorn ligger dock fortfarande under 100 vilket tyder på ett svagare läge än normalt.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin pejlas av bland företag och hushåll.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om indikatorn ligger över 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ser man konjunktursvängningarna tydligt. Särskilt framträdande är IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt den efterföljande finanskrisen syns tydligt.

Efter det kraftiga fallet 2008 började stämningsläget i ekonomin att repa sig under andra halvan av 2009. Optimismen fortsatte sedan att växa under 2010. Under våren och sommaren 2011 började dock stämningsläget att åter bli mer dämpat i takt med att det kom allt fler negativa signaler om den internationella konjunkturutvecklingen. Först under 2013 vände tendensen uppåt igen i riktning mot mer normala nivåer. Uppgången följde den allmänna konjunktursförstärkning som skedde under denna tid och ekonomin kunde till sist lämna lågkonjunkturen under 2015.

Därefter följde ett antal relativt goda år, men redan under inledningen av 2018 började stämningsläget bland hushållen att försämras igen. Pessimismen har därefter tilltagit och sedan hösten 2018 har också den övergripande trenden i Barometerindikatorn pekat mot ett mer dämpat stämningsläge i ekonomin. Än så länge är det för tidigt att avgöra om uppgången i januari är ett tillfälligt avbrott i denna utveckling.