Konjunkturen - Barometerindikatorn

90,8 indikatorn
sep-22

Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll i september till 90,8 från 97,5 i augusti. Hushållens stämningsläge är historiskt lågt, men samtliga sektorer bidrog till nedgången. Läget för ekonomin som helhet är nu svagt.  

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin starkare än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

Den senaste tiden har präglats av coronakrisen. I april 2020 föll indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter steg indikatorn men nu har den fallit tillbaka till ett svagt stämningsläge.