Konjunkturen - Barometerindikatorn

97,5 indikatorn
aug-22

Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll i augusti till 97,5 från 101,4 i juli. Hushållens stämningsläge är för tillfället historiskt låga och exempelvis lägre än under finanskrisen. Skillnaden mellan mellan stämningsläget för hushållen och näringslivet är ovanligt stor.  

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin starkare än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

Den senaste tiden har präglats av coronakrisen. I april 2020 föll indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter har indikatorn stigit och den har legat på ett starkt, eller mycket starkt, stämningsläge i ekonomin sedan början av 2021.