Konjunkturen - Barometerindikatorn

92,4Indikatorn
mar-20

Konjunkturinstitutets Barometerindikator, som mäter stämningsläget i ekonomin, sjönk med 6,3 enheter till 92,4 i mars. Nedgången speglar bara delvis coronautbrottet då en klar majoritet av företagen svarade på enkäten innan omfattningen på krisen blivit känd.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen därefter syns tydligt.

Den senaste mätpunkten, mars 2020, speglar bara delvis den senaste tidens dramatiska utveckling till följd coronautbrottet. En klar majoritet av företagen besvarade enkäten innan krisens omfattning blivit känd (läs mer här). Om fler istället hade svarat närmare slutet av insamlingsperioden skulle resultaten sannolikt varit ännu mer negativa. I viss utsträckning gäller detta även för hushållen, men där var svarsfördelningen mer jämnt fördelad över insamlingsperioden, vilket gör att dessa svar i något högre grad fångar de senaste veckornas starkt negativa utveckling.

Trots svarsfördelningen och krisens snabba förlopp märks ändå en tydlig nedgång i Barometerindikatorn den senaste månaden. Totalt sett sjönk den med drygt sex enheter till 92,4 i mars vilket indikerar ett svagt stämningsläge. Störst var nedgången för tjänstesektorn och hushållen. Det som framför allt förklarar nedgången i tjänstesektorn är svagare förväntningar på kommande månaders efterfrågan. Även anställningsplanerna framöver visar på en kraftig försvagning.

Indikatorer i Konjunkturbarometern

Medelvärde 100

feb 2020mar 2020Diff
Barometerindikatorn98,792,4-6,3-
Tillverkningsindustri104,4100,7-3,7=
Bygg & anläggning100,999,7-1,2=
Detaljhandel108,1104,9-3,2+
Tjänstesektorn91,485,3-6,1--
Hushåll98,589,6-8,9--
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet
Läget: ++ mycket starkare än normalt; + starkare än normalt; = ungefär som normalt; - svagare än normalt; -- mycket svagare än normalt.

Stämningsläget bland hushållen, där svarsfördelningen över tid ger en något bättre avspegling av coronakrisen, föll också kraftigt under mars. Indikatorn backade med 8,9 enheter vilket gjorde att konfidensindikatorn landade på 89,6 – ett betydligt svagare läge än normalt. Bland annat försämrades förväntningarna om hur arbetslösheten kommer utvecklas framöver.

När Konjunkturinstitutet publicerar nästa barometer, den 29 april, lär genomslaget av coronakrisen bli ännu tydligare.