Produktivitet i näringslivet

605,4Näringslivet totalt
2020, kv 1

Produktivitet mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme. Det är alltså ett mått på hur effektiv produktionen är. Kortsiktigt kan produktiviteten påverkas kraftigt av konjunkturen. På längre sikt är det dock andra faktorer som styr utvecklingen.

Produktivitet är ett användbart mått på effektiviteten i produktionen. Man mäter den genom att dividera förädlingsvärdet, alltså värdet på det som produceras, med antalet arbetade timmar. Om produktionen skapar ett stort värde per arbetstimme är produktiviteten hög och tvärtom.

Stigande produktivitet är en förutsättning för att lönerna ska kunna öka. Tillsammans med utvecklingen av producentpriserna anger produktiviteten hur stort löneutrymmet blir, det vill säga hur mycket kostnaderna för arbetskraften kan stiga.

Diagrammet ovan visar hur produktiviteten i näringslivet har utvecklats sedan 1980-talet. Notera att du också kan välja mer detaljerade branscher i menyn under diagrammet.

Den långsiktiga utvecklingen är att produktiviteten ökat, det vill säga att vi skapar allt större värden per arbetad timme. Det är dock ingen spikrak linje vi talar om, för på kort sikt påverkas produktiviteten av konjunktursvängningar. När konjunkturen försvagas tenderar produktionen att minska snabbare än antalet arbetade timmar. Detta skapar en överkapacitet som avspeglas i en lägre produktivitetstillväxt. Under konjunkturuppgångar händer det omvända: produktionen ökar snabbare än antalet arbetade timmar vilket resulterar i en hög produktivitetstillväxt.

Sådana här konjunkturella fluktuationer i produktiviteten har varit ytterst påtagliga under de senaste tio åren som innehållit både en djup finanskris, 2009, och ett par år senare också en skuldkris i framförallt vissa euroländer.

Totalt sett har produktivitetsutvecklingen varit relativt svag under de senaste tio åren vilket satt begränsningar för hur mycket lönerna kan öka nominellt.

lång sikt ökar produktiviteten till exempel genom att:

  • Ny och bättre teknik introduceras som effektiviserar arbetet.
  • Arbetskraftens kompetens ökas genom utbildning och erfarenhet.
  • Arbetsintensiva och lågproduktiva verksamheter avvecklas eller utlokaliseras till utlandet, och ersätts istället av mer högproduktiv verksamhet.