Medianlön och genomsnittslön i Sverige

I Sverige uppgick medianlönen till 33 200 kronor i månaden år 2021. Den var något högre i privat sektor än bland offentliganställda, men skillnaden var inte större än 100 kronor i månaden. Genomsnittslönen i hela ekonomin uppgick till 37 100 kronor.

Medianlönen i Sverige skiljer sig inte särskilt mycket åt mellan privat och offentlig sektor. Bland privatanställda uppgick den till 33 200 kronor i månaden år 2021, vilket kan jämföras med 33 100 kronor bland offentliganställda.

Även om lönespridningen internationellt sett är liten i Sverige finns det vissa skillnader mellan de olika sektorerna. Störst är lönespridningen bland privatanställda tjänstemän. Där uppgick lönen för den 90:e percentilen, det vill säga den lön som 90 procent av de anställda ligger under, till 67 200 kronor i månaden år 2021. Detta kan jämföras med lönen för den 10:e percentilen som samma år uppgick till 28 100 kronor. Bland privatanställda arbetare är lönespridningen betydligt mer kompakt. Motsvarande löner ligger där på 37 800 och 23 000 kronor för den 90:e och 10:e percentilen.

Ofta ger medianlönen en mer rättvisande bild av löneläget än genomsnittslönen. Detta beror på att genomsnittslönen kan påverkas påtagligt av de högsta och lägsta lönerna, även om inte dessa är speciellt vanliga. Särskilt de allra högsta lönerna kan ha en stor effekt och pressa upp genomsnittslönen. Detta framgår också av diagrammet högst upp på sidan där genomsnittslönen konsekvent ligger på en högre nivå än medianlönen. Eftersom medianlönen definitionsmässigt ligger exakt i mitten av lönespannet och inte påverkas av nivån på de ovanligt höga eller låga lönerna är den ofta att föredra som mått. 

När man jämför löneskillnader mellan kvinnor och män förekommer ett par olika sätt att mäta. Dels kan man se till det ojusterade lönegapet mellan könen. Då jämförs genomsnittslönen för kvinnor (35 100 kronor) med genomsnittslönen för män (39 000 kronor). För att ta hänsyn till att män och kvinnor arbetar inom olika sektorer, samt andra strukturella skillnader mellan grupperna, kan man också ta fram ett standardvägt mått på lönegapet som bättre illustrerar den oförklarade löneskillnaden mellan könen.

 

Om lönestatistiken

  • Löneuppgifterna på den här sidan är hämtade från lönestrukturstatistiken som publiceras av SCB och som Medlingsinstitutet är ansvarig för. Uppgifterna avser anställda 18-66 år.
  • Inom offentlig sektor utgörs lönen av grundlön plus fasta och rörliga tillägg. Uppgifterna räknas upp till heltid och redovisas som månadslön. 
  • Inom privat sektor utgörs lönen av grundlön plus rörliga lönetillägg samt förmåner. Övertidsersättning ingår inte. Uppgifterna räknas upp till heltid och redovisas som månadslön. 
  • Anställningar som har en tjänstgöringsomfattning mindre än fem procent exkluderas i statistiken, liksom anställningar som har en månadslön under 12 000 kr eller är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.