Ingångslöner

Ingångslönernas nivå bestäms i kollektivavtalen. Inom hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln, branscher där många får sitt första jobb, ligger ingångslönerna på över 20 000 kronor i månaden. Arbete på lager ger en ingångslön på nära 24 000 kronor i månaden. Ingångslönerna har ökat kraftigt under 2000-talet, både i nominella och reala termer.

I Sverige finns det ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i de kollektivavtal som avtalas mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Varje bransch har egna kollektivavtal och därmed egna ingångslöner.

Det är vanligt att man i kollektivavtalen skiljer på ungdomslöner, det vill säga 18- och 19-åringars löner, och vuxnas ingångslöner. I många kollektivavtal är ungdomars ingångslöner lägre än ingångslönen för någon som är 20 år eller äldre.

I vissa avtal skiljer man även på personer med och utan utbildning. Ingångslönen är ofta högre för personer med relevant utbildning.

Eftersom varje avtal har egna ingångslöner är det svårt att uttala sig om den generella nivån på ingångslönerna i Sverige. Ett sätt att komma runt detta är att titta på ingångslönerna i några av de branscher där många får sitt första jobb. Hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och lager är exempel på vanliga ingångsbranscher. Dessa branscher ger därför en god fingervisning om hur höga ingångslönerna är för de som är nya på arbetsmarknaden. År 2017 ligger ingångslönen för en vuxen person utan utbildning på 21 042 kronor i månaden inom hotell- och restaurangbranschen, 20 754 kronor inom detaljhandeln och på 23 735 inom lager.

Ingångslönerna har länge ökat i snabbare takt än övriga löner, vilket har minskat gapet mellan ingångslönerna och lönerna för mer erfarna arbetstagare. Detta illustreras av diagrammet nedan som visar minimilönebettet, det vill säga ingångslönen som andel av genomsnittslönen.

År 2000 uppgick ingångslönerna till 78-79 procent av genomsnittslönerna inom detaljhandeln och hotell och restaurang. Numera är lönespridningen mindre. 2017 uppgick till exempel ingångslönerna inom hotell och restaurang till 88 procent av genomsnittslönen i branschen.

Ingångslönerna har även ökat om man justerar för inflationen. I reala termer har de stigit med omkring 50 procent sedan år 2000. Efter skatt har ökningen varit ännu större. Köpkraften har stigit med nästan 70 procent. Att den reala nettolönen har stigit så pass mycket under dessa år beror i hög grad på jobbskatteavdraget.