Ingångslöner

Ingångslönernas nivå bestäms i kollektivavtalen. Inom hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln, branscher där många får sitt första jobb, ligger ingångslönerna på drygt 20 000 kronor i månaden. Arbete på lager ger en ingångslön på över 23 000 kronor i månaden. Ingångslönerna har ökat kraftigt mellan år 2000 och 2015, både i nominella och reala termer.

I Sverige finns det ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i de kollektivavtal som avtalas mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Varje bransch har egna kollektivavtal och därmed egna ingångslöner.

Det är vanligt att man i kollektivavtalen skiljer på ungdomslöner, det vill säga 18- och 19-åringars löner, och vuxnas ingångslöner. I många kollektivavtal är ungdomars ingångslöner lägre än ingångslönen för någon som är 20 år eller äldre.

I vissa avtal skiljer man även på personer med och utan utbildning. Ingångslönen är ofta högre för personer med relevant utbildning.

Eftersom varje avtal har egna ingångslöner är det svårt att uttala sig om den generella nivån på ingångslönerna i Sverige. Ett sätt att komma runt detta är att titta på ingångslönerna i några av de branscher där många får sitt första jobb. Hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och lager är exempel på vanliga ingångsbranscher. Dessa branscher ger därför en god fingervisning om hur höga ingångslönerna är för de som är nya på arbetsmarknaden. År 2016 ligger ingångslönen för en vuxen person utan utbildning på 20 609 kronor i månaden inom hotell- och restaurangbranschen, 20 239 kronor inom detaljhandeln och på 23 220 inom lager.

De senaste 15 åren har ingångslönerna ökat i snabbare takt än övriga löner. Detta har gjort att gapet mellan ingångslönerna och lönerna för mer erfarna arbetstagare har minskat. I ett av miniatyrdiagrammen visas minimilönebettet, det vill säga ingångslönen som andel av genomsnittslönen. År 2000 uppgick ingångslönerna till 78-79 procent av medianlönerna inom detaljhandeln och hotell och restaurang. År 2015 hade lönespridningen minskat och ingångslönerna låg på 89 respektive 85 procent av medianen.

Både de nominella och reala ingångslönerna har ökat de senaste 15 åren. Hög löneökningstakt och låg inflation har lett till att ingångslönerna i reala termer stigit med nästan 50 procent under perioden. Efter skatt har ökningen varit ännu högre. Köpkraften har stigit med nästan 70 procent.