Ingångslöner

Nivån på ingångslönerna bestäms i kollektivavtalen. Inom hotell/restaurang och inom detaljhandeln, branscher där många får sina första jobb, uppgår ingångslönerna till nästan 22 000 kronor i månaden. Arbete på lager ger en ingångslön på nära 25 000 kronor i månaden.

I Sverige finns det ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i de kollektivavtal som avtalas mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Varje bransch har egna kollektivavtal och därmed egna ingångslöner.

Det är vanligt att man i kollektivavtalen skiljer på ungdomslöner, det vill säga 18- och 19-åringars löner, och vuxnas ingångslöner. I många kollektivavtal är ungdomars ingångslöner lägre än ingångslönen för någon som är 20 år eller äldre.

Vissa avtal tar även hänsyn till utbildning. Ingångslönen är ofta högre för personer med relevant utbildning.

Eftersom varje avtal har sina egna ingångslöner är det svårt att uttala sig om den generella nivån på ingångslönerna i Sverige. Genom att se till några av de branscher där många får sina första jobb kan man dock få ett begrepp om var nivåerna ligger. Hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och lager är exempel på sådana branscher. Dessa ger en god fingervisning om hur höga ingångslönerna är för de som är nya på arbetsmarknaden.

2019 uppgick ingångslönen för en vuxen person utan utbildning till 21 930 kronor i månaden inom hotell- och restaurangbranschen, 21 814 kronor inom detaljhandeln och 24 795 inom lager.

Sett över tid har ingångslönerna ökat i snabbare takt än övriga löner. Detta har minskat löneskillnaderna mellan oerfaren personal och anställda med erfarenhet. Utvecklingen illustreras av diagrammet nedan som visar minimilönebettet, det vill säga ingångslönen som andel av genomsnittslönen.

År 2000 uppgick ingångslönen inom hotell och restaurang till 78 procent av genomsnittslönen i branschen. Sedan dess har lönespridningen minskat. 2018 var ingångslönen uppe i nästan 89 procent av genomsnittslönen. Utvecklingen inom detaljhandeln har följt ett likartat mönster.

Ingångslönerna har även ökat när man justerar för inflationen. Trots att ökningarna varit lägre under de senaste åren har de i reala termer stigit med omkring 50 procent sedan år 2000. Efter skatt har ökningen varit ännu mer betydande: cirka 70 procent. Att ökningen efter skatt varit så pass mycket högre beror till stor del på jobbskatteavdraget som infördes 2007 och som sedan förstärkts i ett antal steg.