Lönegap

I genomsnitt tjänar kvinnor 88 procent av mäns löner. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 12 procent. Tar man däremot hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar lönegapet till 4,5 procent.

Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor. En stor del av lönegapet kan dock förklaras av att kvinnor och män gör olika karriärsval. När man genom standardvägning kontrollerar för skillnader i utbildning, yrke, hur mycket man arbetar, vilken sektor man är verksam i och åldersfördelningen, minskar den oförklarade löneskillnaden till knappt fem procent. Denna skillnad kan bero på att kvinnor får lägre lön än män på grund av att de är kvinnor, men det kan också finnas andra förklarande variabler som man inte kontrollerat för, till exempel hur många år man var borta från arbetsmarknaden på grund av föräldraledighet. Den oförklarade löneskillnaden bör därför inte tolkas som att den nödvändigtvis är osaklig.

Att löneskillnaden krymper efter standardvägning beror enligt Medlingsinstitutet framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönelägen. Det är vanligare att kvinnor jobbar i lågavlönade yrken. Under senare år har yrkessegregeringen dock minskat vilket har bidragit till att det ojusterade lönegapet minskat.