Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har visat stora variationer över tid. Mellan 1988 och 1997 sjönk nivån från 9,7 procent till 3,8 procent för att sedan öka kraftigt fram till 2003. Lägst nivå nåddes under 2011 då sjukfrånvaron sjönk till 3,3 procent. 

Sjukfrånvaron som andel av ordinarie arbetstid i privat sektor har uppvisat stora variationer över tid. Mellan 1988 och 1997 sjönk sjukfrånvaron från 9,7 procent till 3,8 procent. Därefter ökade sjukfrånvaron kraftigt fram till 2003 varefter nivån åter minskade. Den lägsta nivån på 3,3 procent nåddes under 2011. Under 2017 låg andelen på 4,1 procent vilket är något lägre än året dessförinnan. Tjänstemän har lägre sjukfrånvaro än arbetare.

Minskningen av sjukfrånvaron under 1988 till 1997 berodde bland annat på ändrade ersättningssystem, till exempel införande av karensdag, sänkta ersättningsnivåer samt ökat arbetsgivaransvar. Förmodligen spelade också det försämrade arbetsmarknadsläget in.

Mellan 1997 och 2003 ökade sjukfrånvaron kraftigt igen. År 2003 var sjukfrånvaron 6,1 procent. Under 2004 kom ett trendbrott med minskande sjukfrånvaro för både arbetare och tjänstemän. Förklaringar till detta är bland annat ett ökat ansvar för företagens finansiering av ersättningen vid sjukfrånvaro vad gäller sjuklön och sjukpenning samt förstärkning av karenstid. Under senare tid har också ersättningsnivåerna förändrats.

Under 2008 infördes också nya regler vad gäller sjukförsäkringssystemet. De nya reglerna innebar främst ett införande av tidsbegränsningar för antalet sjukpenningdagar. Den 1 februari 2016 slopades den bortre tidsbegränsningen i sjukförsäkringen.