Vad gör befolkningen?

Nästan 50 procent av befolkningen är sysselsatta. Ytterligare drygt en tredjedel av befolkningen står utanför arbetsmarknaden på grund av att de är barn eller pensionärer. Resten är sjukskrivna, arbetslösa, studerar eller gör något annat. Hur aktiviteten bland befolkningen ser ut är viktigt bland annat när man pratar om försörjningsbördan i Sverige. 

Om vi utgår från hela Sveriges befolkning och dess koppling till arbetsmarknaden får vi ovanstående uppdelning.  Av hela befolkningen är nästan hälften sysselsatta. Det betyder också att hälften inte är det. Drygt en tredjedel av befolkningen är inte del av den arbetsföra befolkningen, det vill säga är yngre än 15 år eller äldre än 74 år. Här inkluderas också pensionärer i arbetsför ålder. Av den arbetsföra befolkningen som inte är sysselsatt återfinns arbetslösa, det vill säga människor som aktivt söker arbete, sjuka och förtidspensionerade samt studerande som inte söker arbete. Gruppen som i diagrammet anges som övriga innefattar bland annat hemarbetande och lediga.

Ibland talar man om försörjningsbörda i ett land. Detta betyder att man jämför de som arbetar med de som inte arbetar. Om man till exempel är barn och går i skola bekostas detta av skatter. Dessa skatter kommer till stor del från de som arbetar. Det betyder att de som arbetar 'försörjer' de som inte arbetar. I Sverige är det nästan 50 procent av befolkningen som arbetar och följdaktligen drygt 50 procent som inte arbetar. Det betyder att de som är sysselsatta 'försörjer' sig själv plus ytterligare en person, i termer av skatteinbetalningar till pensioner, olika typer av bidrag, skolor med mera.